Taal:

Halfjaarlijks financieel verslag 2018

Omzet in het 1ste halfjaar 2018 van 75,8 miljoen Euro ten opzichte van 59,4 miljoen Euro in het 1ste halfjaar 2017.

Positieve EBITDA van 4.097 K Euro voor het 1ste halfjaar 2018 ten opzichte van een positieve EBITDA van 1.838 K Euro in het 1ste halfjaar 2017.

Bedrijfsresultaat van 3.007 K Euro winst in het 1ste halfjaar 2018 ten opzichte van 525 K Euro winst in het 1ste halfjaar 2017.

Netto winst van 2.410 K Euro in 1ste jaarhelft 2018 ten opzichte van 247 K Euro winst in 1ste jaarhelft 2017.

Licht dalend Orderboek van 113,4 miljoen Euro einde 1ste halfjaar 2018 ten opzichte van 116,5 miljoen Euro einde 2017.

Managementbespreking en -analyse van de resultaten

Jeroen Tuik (CEO):

De economische indicatoren staan nog altijd voorzichtig positief. Als subcontractor ervaart Connect Group op heden een stijgende groei in omzet bij haar klanten, doch heeft de aansterkende US Dollar op sommige projecten een negatieve uitwerking gehad op het resultaat.
Ten opzichte van H1 2017 is in H1 2018 de omzet met 28% toegenomen, en in vergelijking met de 2de jaarhelft 2016 is de omzet met bijna 40% gegroeid.

Onze missie blijft onveranderd; Connect Group wil blijven bijdragen aan het succes van haar klanten.
Meer dan voorheen zijn wij aan het investeren in mensen, middelen en machines. Vorig jaar werd dan ook een groot investeringsprogramma voor de komende jaren geaccrediteerd, waarbij het vertrouwen van de banken in de strategie van Connect Group nog eens werd bevestigd.

Terugkijkend op het laatste halfjaar, blijft de moeilijke situatie op de componentenmarkt (schaarste) ons er niet van weerhouden te groeien. Integendeel, deze situatie drijft ons om verdere optimalisaties door te voeren en zo de groei verder te stimuleren. Tevens werden verschillende nieuwe klanten succesvol geïntroduceerd en kunnen zowel onze kabel- als electronica-divisies goede groeicijfers presenteren.
Voormelde punten omtrent de schaarste op de componentenmarkt, nieuw aangetrokken klanten en de bi-divisionele groeicijfers hebben er toe bijgedragen dat onze voorraden gestegen zijn.

Gedurende het derde kwartaal 2018 zullen wij in onze Roemeense vestiging nog eens bijkomend bijna 8.000 m² productieruimte in gebruik nemen. De groei in relatie met de lage werkloosheidscijfers in de landen waar wij vertegenwoordigd zijn, stellen ons voor grote uitdagingen. Het lukt ons echter op heden nog goed om de juiste verhouding te vinden tussen de middelen, mensen en mate van automatisering.”

Resultaten 1ste halfjaar

Connect Group NV (Euronext Brussel: CONN) meldt voor het 1ste halfjaar 2018 een omzet van 75,8 miljoen Euro. In de vergelijkbare periode in 2017 was de omzet 59,4 miljoen Euro. Dit komt neer op een omzetgroei van 28% en werd gerealiseerd bij bestaande en verschillende nieuwe klanten. Meer dan ooit blijft de focus op klanten binnen de verschillende nichemarkten waarin Connect meent de meeste toegevoegde waarde te kunnen realiseren.
Het succes van Connect als onderaannemer is heel sterk afhankelijk van het succes en de groei van haar klanten.

H1 2016 H2 2016 H1 2017 H2 2017 H1 2018
62,0 miljoen 54,8 miljoen 59,4 miljoen 65,5 miljoen 75,8 miljoen

De bruto marge bedroeg 12,3 procent ten opzichte van 10,2 procent in 2017. Kosten van onderzoek en ontwikkeling en algemene- en administratieve kosten bleven nagenoeg constant (respectievelijk 1,0 en 4,0 procent op de omzet). De verkoopkosten (3,5 procent op omzet) daalden met 0,4 procentpunten.

Het bedrijfsresultaat was 3.007 K Euro positief in het 1ste halfjaar 2018 ten opzichte van 525 K Euro positief in het 1ste halfjaar 2017.

De netto financiële kosten bedroegen 576 K Euro (276 K Euro in 2017). De kosten ter financiering van schulden lagen in lijn met de geboekte kosten tijdens de eerste jaarhelft 2017. De stijging van de netto financiële kosten is hoofdzakelijk het gevolg van een sterke stijging van de US dollar tijdens de eerste jaarhelft 2018. Connect Group kan in beperkte mate de impact van deze wisselkoersverschillen afrekenen met haar klanten.

Het orderboek daalde van 116,5 miljoen Euro einde 2017 naar 113,4 miljoen Euro einde 1ste jaarhelft 2018. Het orderboek bevat formele engagementen van klanten maar kan onderhevig zijn aan aanpassingen in aantallen en tijd. Om die reden kan het dan ook niet gebruikt worden als financiële indicator voor de toekomstige resultaten.

Tijdens de 1ste jaarhelft 2018 werden voor 2,4 miljoen Euro investeringen uitgevoerd (0,6 miljoen Euro in 2017) bestaande uit voornamelijk vervangings-, automatisatie- en uitbreidingsinvesteringen van het machinepark in de verschillende fabrieken.

De voorraden stegen van 32,8 miljoen Euro naar 38,5 miljoen Euro. Deze voorraadstijging is voornamelijk het gevolg van de introductie van verschillende nieuwe projecten die zich zullen realiseren in de 2de jaarhelft. Daarnaast verslechteren in de supply chain de levertijden en beschikbaarheid van componenten. Hierdoor ontstaat de situatie dat het grootste deel materiaal voor een te produceren order op voorraad ligt, maar door gebrek aan de beschikbaarheid van een klein deel componenten de productie niet gestart kan worden. Er werden in de 1ste jaarhelft geen materiële afwaarderingen op de voorraad geboekt.

De toegenomen handelsvorderingen zijn het gevolg van de sterke facturatie in de maanden mei en juni 2018. De handelsvorderingen bevatten geen gekende toegenomen invorderingsrisico’s.

De totale financiële schulden stegen met 0,5 miljoen Euro (van 20 miljoen Euro eind 2017 naar 20,5 miljoen Euro in 1ste jaarhelft 2018). Deze stijging is het gevolg van de hogere werkkapitaalbehoefte in 2018 (toegenomen voorraden en handelsvorderingen). Per 30 juni 2018 voldeed de groep aan alle vereiste bankconvenanten.

Het eigen vermogen steeg van 23,1 miljoen Euro naar 25,6 miljoen Euro door de netto winst van de periode. De solvabiliteit van de groep daalde echter van 31,6 procent naar 30,0 procent ten gevolge van het toegenomen balanstotaal.

De analyse van de risicobeheersing is te vinden in het jaarverslag en is beschikbaar op onze website (www.connectgroup.com).

Belangrijkste risico’s voor de groep zijn:

 • De productie is volledig afhankelijk van de beschikbaarheid van alle componenten op het ogenblik dat productie opstart. Het niet beschikbaar zijn van componenten zal aanleiding geven tot vertraging van omzet.
 • Muntrisico:
  • De groep koopt voor een deel componenten in dollars / yen waarvan het wisselkoersrisico slechts gedeeltelijk afgedekt is in de verkoopprijs.
  • Productie gebeurt hoofdzakelijk in Roemenië en Tsjechië: sterke schommelingen van deze munten ten opzichte van de Euro kunnen een invloed op de kost hebben.
  • Aangezien geen exacte timing van de vreemde muntbehoeften kan gemaakt worden, kan de groep slechts in beperkte mate aan indekking van vreemde munten doen.
 • De groep heeft een kredietovereenkomst met zijn bankiers gekoppeld aan het behalen van een aantal bankratio’s waaronder solvabiliteit, eigen vermogen en cash flow. Insolvabiliteit van klanten kan een belangrijke invloed hebben op de resultaten.
 • Risico van verdagen van orders waardoor tijdelijke onderdekking van kosten kan ontstaan.
 • De groep is afhankelijk van een aantal klanten die individueel meer dan 10 procent van de omzet bedragen. Indien één van deze klanten wegvalt, zal dat een impact hebben op de resultaten;
 • De groep heeft een lopend dispuut met de BTW-autoriteiten in Roemenië dat mogelijk op termijn een negatieve impact op het resultaat kan hebben. Gedurende de eerste jaarhelft hebben er zich geen significante wijzigen in dit dossier voorgedaan ten opzichte van de situatie per 31 december 2017 zoals reeds toegelicht in het jaarverslag 2017.

Belangrijkste gebeurtenissen tijdens de eerste jaarhelft

Tijdens de eerste 6 maanden van 2018 hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan.

Download PDF

Back