Taal:

Beslissing tot kapitaalverhoging met voorkeurrecht

Het aanbod
De raad van bestuur van Connect Group NV heeft  besloten om een algemene vergadering bijeen te roepen om te beslissen om over te gaan tot een kapitaalverhoging met voorkeurrecht (het Voorkeurrecht) voor een minimum bedrag van EUR 3 miljoen door uitgifte van nieuwe aandelen aan een inschrijvingsprijs van EUR 0,30 per aandeel (inclusief uitgiftepremie) (de Inschrijvingsprijs). Het exacte bedrag van de kapitaalverhoging zal op een later tijdstip worden bepaald door de raad van bestuur van Connect Group NV.
De houders van de Voorkeurrechten hebben het recht om in te schrijven op nieuwe aandelen aan de Inschrijvingsprijs tijdens de inschrijvingsperiode.

De geplande kapitaalverhoging van Connect Group NV zal plaatsvinden voor 30 april 2016.

Verbintenissen van belangrijke aandeelhouders
De referentieaandeelhouders, QuaeroQ CVBA en Huub Baren BVBA (of een verbonden persoon) hebben zich er, onder bepaalde voorwaarden, toe verbonden om (i) ieder in te schrijven op de kapitaalverhoging voor hun proportioneel deel en (ii) het gedeelte van de kapitaalverhoging waarvoor geen inschrijvers zouden gevonden worden te onderschrijven en dit ieder tot een maximum bedrag van in totaal EUR 1,5 miljoen (met inbegrip van hun onder (i) vermelde proportioneel gedeelte).

Prospectus
Connect Group NV zal een prospectus opstellen en, na goedkeuring door de FSMA, publiceren in het kader van het openbaar aanbod van de nieuwe aandelen (het Prospectus). Het prospectus zal beschikbaar zijn in het Nederlands.

Varia
Meer informatie over de geplande kapitaalverhoging zal door Connect Group NV ten gepaste tijde worden bekend gemaakt door middel van een persbericht.

Beleggingen in de nieuwe aandelen en Voorkeurrechten  houden belangrijke risico’s in waaronder het verlies door de belegger van een deel van of zijn volledige belegging. Elke beslissing om te investeren in effecten van Connect Group NV dient gebaseerd te worden op een grondige studie van het Prospectus en de daarin opgenomen risicofactoren.

Er zal geen verkoop van effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waarin zulk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn zonder voorafgaande registratie of goedkeuring onder de financiële wetgeving van zulk rechtsgebied.

Dominique Moorkens , voorzitter raad van bestuur
“Connect Group heeft een moeilijke periode achter de rug. Tijdens de 2de jaarhelft 2014  was er een belangrijke omzetterugval bij enkele klanten waardoor de groep in een verliessituatie terechtkwam. We hebben eind 2014 onmiddellijk de nodige acties opgestart om onze kostenstructuur te reduceren en terug winstgevend te worden.  Deze reorganisatie  heeft meer tijd gekost dan voorzien waardoor de 1ste jaarhelft van 2015 nog verlieslatend was. De Raad van Bestuur heeft bij het opmaken van de halfjaarcijfers 2015 eveneens beslist om de nog bestaande goodwill ten belope van EUR 4,5 miljoen af te boeken. Deze afboeking had geen enkele impact op de cashflow van het bedrijf maar gaf wel boekhoudkundig aanleiding tot een substantieel verlies.

Dankzij de reeds doorgevoerde reorganisatie kunnen we gelukkig stellen dat de 2de  jaarhelft van 2015 terug een positief operationeel resultaat zal opleveren met een omzet op hetzelfde niveau als de 1ste jaarhelft van 2015 (ongeveer EUR 58 miljoen).  De genomen acties hebben effectief geleid tot de vooropgestelde kostenbesparingen.

Tijdens de reorganisatieperiode heeft het bedrijf steeds van haar bankiers de nodige kredieten gekregen om alle verplichtingen binnen de afgesproken betaaltermijnen na te komen. Het bedrijf heeft geen enkele betaalachterstand en de bestaande kredietfaciliteiten zijn voldoende om aan de betaalverplichtingen te voldoen.

De raad van bestuur was echter van oordeel, rekening houdend met klantenverwachtingen en in overleg met haar bankiers, dat de solvabiliteit onvoldoende was om vertrouwen naar de markt (klanten en leveranciers) uit te stralen. Om die reden werd aan referentieaandeelhouders gevraagd of ze bereid waren in te tekenen op een kapitaalverhoging voor minimaal EUR 3 miljoen, waarop positief werd gereageerd.

De kapitaalverhoging zoals we nu voorstellen, dient om de nodige kredietruimte te geven voor toekomstige projecten.  Bijkomend aan het minimale commitment van een aantal aandeelhouders om onder bepaalde voorwaarden voor in totaal EUR 3 miljoen in te tekenen hebben we met onze bankiers afspraken gemaakt om voor EUR 3 miljoen Lange Termijn schulden de terugbetaling met 18 maanden uit te stellen. Beide afspraken maken dat het bedrijf voor minimaal EUR 6 miljoen extra kredietruimte ter beschikking krijgt om nieuwe klantenprojecten  te kunnen uitvoeren of om gebruik te maken van gunstigere betaalcondities bij leveranciers. De solvabiliteit wordt met deze kapitaalverhoging eveneneens verbeterd van 20 naar 25 procent.

De transactie zal formeel aangekondigd worden in het 1ste kwartaal 2016 om alle investeerders op basis van de volledige jaarcijfers 2015 correct te informeren over de transactie.”

Download PDF

Back