Taal:

Connect Group: Halfjaarlijks financieel verslag 2010

Halfjaargegevens:
Omzet van 62,8 miljoen Euro (63,2 miljoen Euro in 2009 van de voortgezette activiteit contract manufacturing).
Verlies van de voortgezette activiteit was 2,6 mio Euro ten opzichte van 0,8 mio in 2009.
Netto verlies van 1,6 miljoen Euro van de volledige groep (3,7 miljoen Euro verlies in 2009 van de volledige groep.

Kwartaalggevens:
Omzet van 30,6 miljoen Euro (29,7 miljoen Euro in 2009 van de voortgezette activiteit contract manufacturing).
Verlies van de voortgezette activiteit was 1,9 mio Euro ten opzichte van 0,4 mio Euro in 2009.
Netto verlies van 0,8 miljoen Euro van de volledige groep (2,3 miljoen Euro verlies in het 2de kwartaal 2009 van de volledige groep).

Managementbespreking en analyse van de resultaten.

Connect Group NV (Euronext Brussel: CONN) meldt voor het eerste halfjaar 2010 een omzet van 62,8 miljoen Euro van de voortgezette activiteit contract manufacturing en het bedrijfsresultaat voortgezette activiteit was 1,06 miljoen Euro negatief. Dit resultaat is in belangrijke mate het gevolg van vertraagde omzet wegens de tekorten van componenten in de markt en inefficiënties in productie gecreëerd door dezelfde tekorten.
De totale netto financiële kosten bedroegen 1,609 miljoen Euro (1,038 miljoen Euro in 2009). Deze verslechtering is het gevolg van de wijziging in de dollarkoers, de Roemeense Lei en de Tsjechische Kroon die allen een negatieve impact hadden op de financiële kosten.

Het netto resultaat van de voortgezette activiteit bedroeg aldus 2,684 miljoen Euro verlies over de periode tegen 0,812 miljoen Euro verlies vorig jaar voor dezelfde periode.

Het netto resultaat van de groep werd positief beïnvloed door een opbrengst van 1,096 miljoen Euro van de beëindigde activiteit. In 2009 werd bij het afstoten van de automatiseringsactiviteit (de beëindigde activiteit) een provisie opgesteld voor een belangrijke vordering op een automatiseringsklant waarvan na de verkoop het risico bij de Connect groep bleef. In juni 2010 is toch volledige betaling ontvangen van deze vordering waardoor de opgezette waardevermindering niet meer nodig is. De resultatenrekening van de beëindigde activiteit voor de eerste 6 maanden van 2010 bevat netto verder geen operationele resultaten aangezien alle operaties van 1 januari tot 3 maart 2010 voor rekening van de koper zijn uitgevoerd. In  2009 boekte de beëindigde activiteit automation voor de 6 maand periode nog een operationeel verlies van 2,9 mio Euro .

Het netto resultaat groep voor het eerste halfjaar was een verlies van 1,588 miljoen Euro ten opzichte van 3,725 miljoen Euro verlies in 2009.

Het orderboek op het einde van het tweede kwartaal 2010 steeg naar 66 miljoen Euro tegen 55 miljoen Euro op het einde van 2009, wat een toename is van 20 procent.

Het 2de kwartaal 2010 bevestigde echter spijtig genoeg ook wat we reeds in het 1ste kwartaal hadden waargenomen en gemeld. De druk in de componentenmarkt is nog verder toegenomen en heeft ook na het eerste kwartaal ook in het 2de  kwartaal een heel  belangrijke invloed op de resultaten.

Aan de top lijn (omzet) zien we dat de toegenomen orderboek we er niet in slagen deze uit te leveren wegens het ontbreken van een aantal componenten. Wij schatten dat indien er geen componenten tekorten  in de markt waren geweest we tussen 4 tot 5 miljoen Euro meer omzet hadden kunnen realiseren met dezelfde mensen die we vandaag aan boord hebben. Met een gemiddeld materiaalpercentage van 70 procent zouden onze resultaten alleen door dit feit al met 1,2 tot 1,5 miljoen beter zijn geweest in de eerste jaarhelft.

Het tekort aan componenten heeft ook zijn invloed op de prijs van componenten. Tevens worden om alle leverachterstanden te beperken componenten gekocht via brokers aan verhoogde prijzen die niet altijd doorgerekend kunnen worden aan de klanten. Wij schatten de impact van beide op ongeveer 0,5 miljoen Euro tijdens de eerste 6 maanden van dit jaar.

Als derde punt heeft het tekort van deze componenten een invloed op de efficiëntie van de productie. Productieorders dienen onderbroken te worden wegens tekorten en later opnieuw opgestart wat aanleiding geeft tot extra productiestilstanden en extra manipulaties om dit alles te realiseren, waardoor we ondanks de lager dan verwachte output geen personeelsbesparing konden doorvoeren.

Deze 3 elementen zijn de belangrijkste oorzaken dat de kostprijs van de verkopen aanzienlijk hoger is (90 procent) dan vorig jaar (88 procent).

Tengevolge van het tekort van enkele componenten is ook de voorraad van de andere componenten toegenomen. Aangezien productie pas opgestart kan worden nadat alle componenten aanwezig zijn geeft het ontbreken van  slechts 1 component (op een gemiddelde van 200 tot 250 per board) al aanleiding tot het niet kunnen produceren waardoor alle andere componenten langer op stock blijven liggen. Hierdoor is onze stock 3 tot 4 miljoen te hoog wat aanleiding geeft tot extra financiering.

Sinds meerdere maanden worden met onze klanten acties ondernomen om kritische componenten vervroegd te kunnen bestellen. Dit houdt in het verkrijgen van betere en langere forecastperiodes zodat wij bij onze leveranciers vroeger bestellingen kunnen plaatsten. Wij verwachten dat vanaf het 4de kwartaal het componentenbeschikbaarheidsprobleem grotendeels onder controle zal zijn.

De toename in handelsvorderingen is het gevolg van enerzijds het contractueel verhogen van de betaalvoorwaarden van 30 naar 60 dagen bij een belangrijke klant (impact op de vorderingen meer dan 4 mio Euro) en anderzijds het niet respecteren van de betaalcondities door een klant (impact 3 mio Euro).  Met deze klant zijn afspraken gemaakt om de vordering terug te herleiden tot de normale betaalcondities. Er werden nog geen provisies geboekt voor deze vordering aangezien afspraken gemaakt zijn met deze klant en de vordering nog niet als verloren wordt beschouwd.

De investering in het nieuwe softwarepakket SAP ten belope van 2 mio was in de balans eind 2009 opgenomen onder de rubriek “werken in uitvoering” onder de materiële vaste activa aangezien nog geen oplevering was gebeurd. Begin 2010 werd het pakket in gebruik genomen en werd de investering opgenomen onder de immateriële vaste activa

De analyse van de risicobeheersing is te vinden in het jaarverslag en is beschikbaar op het internet (www.connectgroup.com).

Belangrijkste risico’s voor de groep op dit ogenblik zijn:
1. Beschikbaarheid van componenten die aanleiding geven tot vertraging van omzet. Indien de beschikbaarheid van componenten even problematisch blijft als in de eerste jaarhelft zal de omzet vertraging oplopen.
2. Muntrisico:
• de groep koopt voor een deel componenten in dollars/ yen waarvan het wisselkoersrisico slechts gedeeltelijk afgedekt is in de verkoopprijs.
• Productie gebeurt gedeeltelijk in Roemenië en Tsjechië: sterke schommelingen van deze munten ten opzichte van de Euro kunnen een invloed op de kost hebben.
• Aangezien geen exacte timing van de vreemde muntbehoeften kan gemaakt worden heeft de groep geen indekking van vreemde munten.
3. De groep heeft een kredietovereenkomst met zijn bankiers. Indien de opgelegde  kredietvoorwaarden op 31 december 2010 niet gehaald zouden worden kunnen de bankiers de kredietovereenkomst stopzetten of de voorwaarden verstrengen.
4. De groep heeft een belangrijke vordering van 3 mio Euro op een klant die op dit ogenblik de betaalvoorwaarden niet respecteert. Indien deze klant ondanks de nieuw gemaakte afspraken niet tot betaling zou overgaan zal de groep een minwaarde van 3 mio op deze vordering moeten boeken.

Er hebben zich geen materiële gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

Belangrijkste gebeurtenissen tijdens de eerste jaarhelft

Op 2 maart 2010 werd de verkoop van de automatiseringsactiviteit aan de vroegere oprichters Huub Baren en Vladimir Dobosch definitief afgesloten.
Voor de vergelijkbaarheid werden de cijfers van 2009 herwerkt en wordt de automatiseringsactiviteit getoond als beëindigde activiteit in de overzichten.

Op 27 april 2010 heeft de Buitengewone Algemene Vergadering een achtergestelde converteerbare obligatielening van 5 miljoen Euro goedgekeurd onder de volgende voorwaarden: opheffing van het algemene voorkeurrecht, een minimale inleg van 50.000 Euro, een looptijd van 6 jaar, een interestvoet van 6 procent halfjaarlijks betaalbaar en tweemaal per jaar (na bekendmaking jaar-, en halfjaarcijfers) conversiemogelijkheid. De obligaties zullen geconverteerd kunnen worden aan de laagste van volgende twee bedragen: (i) 70% van de gemiddelde hoogste onafhankelijke biedprijs voor een aandeel Connect Group, in het centraal orderboek van Euronext, over de laatste 30 verhandeldagen voorafgaand aan de dag van de uitoefening en (ii) 2 Euro.

Door de uitgifte van deze achtergestelde lening met warranten voor een bedrag van 5.000.000 Euro verbetert de Connect Group in belangrijke mate haar financiële draagkracht. Deze verbetering van het eigen vermogen en kaspositie was nodig na het afstoten van de automatiseringsactiviteit eind 2009.

Op 21 juni 2010 kondigde Connect Group NV een vereenvoudiging van haar bestaande groepstructuur aan. Na het afstoten van de automatiseringsactiviteit begin 2010, heeft het management een analyse uitgevoerd van de overblijvende operationele en juridische structuur van de groep en geconcludeerd dat een vereenvoudiging aangewezen is.
De Connect Group bestaat uit negen vennootschappen waarvan vijf gevestigd in België en vier in het buitenland (Duitsland, Roemenie, Nederland,Tsjechie). De reorganisatie betreft de vijf Belgische vennootschappen die herleid zullen worden tot twee.
De bestukkingsvestiging in Ieper (Connectronics NV) zal gefuseerd worden in Connect Group NV (holdingbedrijf van de groep en bestukkingsactiviteit in Poperinge). De managementvennootschap Connect Group International NV zal gefuseerd worden in Connect Group NV (de kabelactiviteit in België) en de vennootschap Connect Group Holding NV die enkel participaties binnen de groep aanhoudt, zal vereffend worden.
Deze vereenvoudiging start in de 2de jaarhelft 2010 en verloopt in verschillende stappen.
Op 9 augustus 2010 is de eerste stap uitgevoerd en werden de vennootschappen Connectronics NV en Connect Group NV gefuseerd.
 

Download PDF

Back