Taal:

Connect Group: Halfjaarlijks financieel verslag 2011

Connect Group NV (Euronext Brussel: CONN) meldt voor het eerste halfjaar 2011 een omzet van 82,5 miljoen Euro en een bedrijfswinst van 2,7 miljoen Euro. In de vergelijkbare periode in 2010 was de omzet 31 procent lager en was het bedrijfsresultaat 1 miljoen Euro negatief. Zoals in 2010 reeds gemeld was de omzet en het resultaat in de eerste jaarhelft 2010 in belangrijke mate negatief beïnvloed door  tekorten aan componenten in de markt waardoor de omzet achterbleef en inefficiënties in productie aanleiding gaven tot de zwakke resultaten. Nadat in de tweede jaarhelft 2010 de omzet zich terug stabiliseerde naar een normaal niveau (70 miljoen Euro) is in de eerste jaarhelft van 2011 de achterstand weggewerkt en werd aldus een recordomzet van 82,5 miljoen Euro bereikt.
Tijdens de eerste jaarhelft van 2011 werden bijkomende provisies geboekt ten belope van 1,7 miljoen Euro voor klantenproblemen uit het verleden. Alhoewel nog niet vaststaat dat de vorderingen op deze klanten definitief verloren zijn, meent het management dat de door deze klanten in de voorbije maanden voorgestelde oplossingen onvoldoende zijn en werd een provisie opgenomen in de boeken ten belope van het volledig geschatte risico.  Eind  2010 was slechts 50 procent van het dan geschatte risico geboekt. De totale provisie eind juni 2011 bedraagt aldus 3,3 miljoen Euro.
Zonder deze uitzonderlijke kost zou het bedrijfsresulaat van het eerste halfjaar 4,4 miljoen Euro en het netto resultaat 3,9 miljoen Euro zijn geweest.
De netto daling van de financiële kosten is toe te wijzen aan de koersverschillen. In het eerste semester van 2011 werd voor 23k Euro netto koerswinsten geboekt. In de eerste jaarhelft van 2010 werden nog voor netto 784k Euro koersverliezen geboekt. Deze wijziging is het gevolg van de koerswijzigingen van de  Tsjechische Kroon, Roemeense Lei en de US Dollar.
De onderneming won een belastingsgeschil uit 2007 waardoor een geboekte belastingsprovisie van 310k Euro niet langer nodig was.

Het orderboek op het einde van het tweede kwartaal 2011 was 72 miljoen Euro ten opzichte van 71,2 miljoen Euro op het einde van 2010.

De analyse van de risicobeheersing is te vinden in het jaarverslag en is beschikbaar op het internet (www.connectgroup.com).

Belangrijkste risico’s voor de groep zijn:
1. De groep is als onderaannemer afhankelijk van het success van zijn klanten. Indien de producten van de klanten niet successvol zijn in de markt zal dit een impact hebben op de groep.
2. Het niet beschikbaarheid zijn van componenten kan aanleiding geven tot vertraging van omzet. Externe factoren, zoals bijvoorbeeld de tsunami in Japan,  kunnen een invloed hebben op de beschikbaarheid van componenten.
3. Muntrisico:
• de groep koopt voor een deel componenten in dollars/yen waarvan het wisselkoersrisico slechts gedeeltelijk afgedekt is in de verkoopprijs.
• Productie gebeurt gedeeltelijk in Roemenië en Tsjechië: sterke schommelingen van deze munten ten opzichte van de Euro kunnen een invloed op de kost hebben.
• Aangezien geen exacte timing van de vreemde muntbehoeften kan gemaakt worden heeft de groep geen indekking van vreemde munten.
4. De groep heeft een kredietovereenkomst met zijn bankiers. Indien de opgelegde  kredietvoorwaarden niet gehaald zouden worden, kunnen de bankiers de kredietovereenkomst stopzetten of de voorwaarden verstrengen.

Er hebben zich geen materiële gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.


Belangrijkste gebeurtenissen tijdens de eerste jaarhelft

Na de bekendmaking van de jaarcijfers 2010 eind maart 2011 hebben alle obligatiehouders van Connect Group, die in april 2010 hadden ingetekend op de achtergestelde lening met warranten van 5 miljoen Euro,  besloten om hun obligaties om te zetten in aandelen. Bijgevolg is het eigen vermogen van Connect Group toegenomen met 5 miljoen Euro en de financiële schuld afgenomen met 5 miljoen Euro.  Deze omzetting gaf aanleiding tot de uitgifte van 3.355.600 nieuwe aandelen met dezelfde rechten als de bestaande aandelen waardoor het totaal aantal uitgegeven aandelen 10.290.024 bedraagt. Deze omzetting is uitgevoerd op 5 mei 2011.

Tengevolge van deze omzetting ziet de aandeelhoudersstructuur er als volgt uit:

 

Naam aandeelhouder Aantal gedeclareerd %
Huub Baren BVBA 2.166.155 21,05 %
QuaeroQ cvba 2.120.781 20,61 %
LRM NV 1.870.786 18,18 %
Luc Switten 426.369 4,14 %
Overige onder de meldingsdrempel 3.705.933 36,02 %
Totaal 10.290.024 100 %

 


In het kader van deze wijziging in de aandeelhoudersstructuur deelde Connect Group op 8 juli 2011 mee dat ze de Raad van Bestuur wenst uit te breiden met 3 nieuwe bestuurders. Deze benoemingen werden op een Buitengewone Algemene Vergadering gehouden op 8 augustus 2011 als volgt goedgekeurd:
- Adprimum bvba, vast vertegenwoordigd door Robert Van Hoofstat;
- Mentofacturing bvba, vast vertegenwoordigd door Willy Hendrickx; en
- Peter Watteeuw.
Deze benoemingen lopen ten einde op de Algemene Vergadering van 28 april 2015.
 

 

 

Download PDF

Back