Taal:

Connect Group: Halfjaarlijks financieel verslag 2012

Connect Group NV (Euronext Brussel: CONN) meldt voor het eerste halfjaar 2012 een omzet van 79,9 miljoen Euro. In de vergelijkbare periode in 2011 was de omzet 3 procent hoger. Op 6  januari 2012 werd  de  Nederlandse groep Halin overgenomen en opgenomen in de resultatenrekening.  Zonder opname van Halin in de resultatenrekening 2012 zou de omzet voor de eerste 6 maanden 71,5 miljoen Euro geweest zijn (op vergelijkbare basis daling met 13 procent ten opzichte van 2011).  De daling van de omzet voor het eerste halfjaar is het gevolg van enerzijds de extreem hoge omzet in eerste halfjaar 2011, wat een inhaalbeweging van de omzet  was door de componententekorten in 2010, en anderzijds de algemene marktvertraging en economische onzekerheid  waarvan  Connect Group als toeleverancier in electronica de fluctuaties ondergaat.
De bruto marge daalde lichtjes van 14 procent in 2011 naar 13,3 procent in 2012 voornamelijk ten gevolge van gewijzigde productmix.  De stijging in de verkoopkosten en administratiekosten is  volledig toe te wijzen aan de Halin overname. Tijdens de eerste jaarhelft van 2011 werden nog  bijkomende provisies geboekt ten belope van 1,7 miljoen Euro voor klantenproblemen uit het verleden (Overige bedrijfskosten).
Het bedrijfsresulaat bleef stabiel op 2,7 miljoen Euro. Op vergelijkbare basis (zonder Halin) is  het bedrijfsresultaat 2,69 miljoen Euro (2,75 miljoen Euro  2011). Halin heeft tijdens de eerst 6 maanden zoals verwacht nog geen bijdrage geleverd aan het netto resultaat.
 De netto financiële kosten bleven nagenoeg ongewijzigd. De financieringskosten daalden  aanzienlijk met 233.000 Euro (van 889.000 Euro naar 656.000 Euro) ten gevolge van de verbeterde interestvoeten maar de koersverliezen namen sterk toe met 242.000 Euro (verslechtering van de Euro ten opzichte van de Dollar).
De onderneming eindigde in 2011 een belastingsgeschil uit 2007 waardoor een geboekte belastingsprovisie van 310k Euro niet langer nodig was. Dit verbeterde het resultaat van 2011 met 310k Euro.

Het orderboek op het einde van het 1ste halfjaar 2012 was 80 miljoen Euro ten opzichte van 70,7 miljoen Euro op het einde van 2011  (van de 80 mio Euro is  8,4 mio Euro toe te wijzen aan Halin).

De analyse van de risicobeheersing is te vinden in het jaarverslag en is beschikbaar op het internet (www.connectgroup.com).

Belangrijkste risico’s voor de groep zijn:
1. De groep is als onderaannemer afhankelijk van het success van zijn klanten. Indien de producten van de klanten niet successvol zijn in de markt zal dit een impact hebben op de groep.
2. Het niet beschikbaar zijn van componenten kan aanleiding geven tot vertraging van omzet.  Externe factoren kunnen een invloed hebben op de beschikbaarheid van componenten.
3. Muntrisico:
• de groep koopt voor een deel componenten in dollars/yen waarvan het wisselkoersrisico slechts gedeeltelijk afgedekt is in de verkoopprijs.
• Productie gebeurt gedeeltelijk in Roemenië en Tsjechië: sterke schommelingen van deze munten ten opzichte van de Euro kunnen een invloed op de kost hebben.
• Aangezien geen exacte timing van de vreemde muntbehoeften kan gemaakt worden heeft de groep geen indekking van vreemde munten.
4. De groep heeft een kredietovereenkomst met zijn bankiers. Indien de opgelegde  kredietvoorwaarden niet gehaald zouden worden, kunnen de bankiers de krediet-overeenkomst stopzetten of de voorwaarden verstrengen.

Er hebben zich geen materiële gebeurtenissen na rapporteringsdatum  voorgedaan.


Belangrijkste gebeurtenissen tijdens de eerste jaarhelft

Vanaf januari 2012 is de Nederlandse Halin Groep voor 100 procent opgenomen in de cijfers van de Connect Groep.  De omzet van Halin tijdens het eerste halfjaar bedroeg 8,4 miljoen Euro en het bedrijfsresultaat was 53k Euro positief. Onmiddellijk na de overname startte Connect Group met de integratie van Halin in Connect Group. De naam van de Halin vennootschappen werd gewijzigd in Connect Group, en na een studie werd besloten om alle in Nederland gevestigde Connect Group activiteiten samen te brengen in de gebouwen te Veldhoven. Deze samenvoeging zal volledig uitgevoerd en afgerond worden in 2012. In eerste instantie zal de samenvoeging leiden tot beperkte meerkosten en efficiëntieverliezen maar vanaf 2013 zal de samenvoeging aanleiding geven tot een sterkere commerciële en operationele entiteit in Nederland die beroep zal kunnen doen op de Connect Group productievestigingen in Roemenië en Tsjechië om de productiekosten te drukken.
 

Download PDF

Back