Taal:

Connect Group: Jaarlijks communiqué - Jaarresultaten 2010

Managementbespreking en -analyse van de resultaten

Connect Group NV (Euronext Brussel: CONN)  meldt een omzetstijging van  33,7 mio Euro in het 3e kwartaal tot 37,1 mio Euro in het 4e kwartaal. Deze sterke omzetverbetering is mede het gevolg van het onder controle krijgen van de componentenproblemen die ertoe geleid hadden dat in de eerste jaarhelft de omzet significant achterbleef op de verwachtingen (eerste jaarhelft 2010, 62,6 mio Euro omzet, in 2e jaarhelft 70,8 mio Euro).

Het bedrijfsresultaat voor het boeken van enige klantenprovisies in het 4e kwartaal was heel goed en bedroeg een winst van 1.966 K Euro wat een winstpercentage is van 5,3 procent van de omzet.
De crisis heeft echter niet alleen Connect Group getroffen de voorbije jaren. Twee klanten zijn in moeilijkheden gekomen en kunnen vandaag hun financiële verplichtingen ten opzichte van Connect Group niet nakomen. De goede operationele resultaten van het 4e kwartaal worden teniet gedaan door de noodzaak om een provisie te boeken voor mogelijke verliezen op deze klanten.
Aan deze klanten worden nu nog enkel goederen uitgeleverd tegen contante betaling. Het is duidelijk dat er enerzijds een reële betaalonzekerheid bestaat voor deze klantenvorderingen, maar anderzijds hoeven vandaag de vorderingen nog niet als verloren worden beschouwd aangezien deze klanten nog actief opereren in de markt, hun goederen kopen bij Connect Group tegen contante betaling en in onderhandeling zijn met investeerders om hun kapitaalstructuur te versterken. Wegens de onzekerheid met betrekking tot het mogelijke voortbestaan van deze klanten heeft Connect Group geopteerd om een algemene provisie te boeken die 50 procent van de uitstaande vorderingen op deze klanten dekt. De geboekte  provisie bedraagt 1.625.000 Euro en is volledig ten laste genomen van het resultaat. Indien beide klanten uiteindelijk niet zouden betalen zal de groep nog 1.625.000 Euro bijkomend dienen af te boeken. Indien van beide volledige betaling verkregen wordt zal de provisie van 1.625.000 Euro teruggenomen worden.

Voor het volledige jaar 2010 bedroeg  de  omzet 133,4 miljoen Euro van de voortgezette activiteit contract manufacturing ten opzichte van 121,3 mio Euro in 2009 en het bedrijfsresultaat van de voortgezette activiteit was een verlies van 167 k Euro voor het gehele jaar ten opzichte van een verlies van 1.947 k Euro in 2009.

De volgende elementen hebben een belangrijke negatieve invloed gehad op het jaarresultaat 2010:

o Tijdens de eerste jaarhelft van 2010 leed het bedrijf aan de tekorten op de componentenmarkt waardoor de productie achterbleef op de verwachtingen en onderdekking van de vaste kosten ontstond. De impact op de resultaten is niet berekenbaar maar aanzienlijk.
o Om de operationele efficiëntie te verhogen werden meerdere herstructureringen doorgevoerd. De directe kost van de doorgevoerde herstructurering is opgenomen in de kostprijs verkopen en was 1.181 k Euro;
o Aangezien een belangrijk deel van de productie in Roemenie en Tsjechië plaatsvindt en een deel van de componenten in dollars worden aangekocht is de onderneming onderhevig aan koerseffecten. In 2010 werden koersverliezen ten belope van 527 k Euro (Dollar, Roemeense Lei en de Tsjechische Kroon) geboekt.
o Zoals hierboven vermeld werd een voorziening voor mogelijke klantenvorderingen geboekt ten belope van 1.625 k Euro. Deze voorziening is opgenomen in de rubriek “overige bedrijfskosten” van de winst- en verliesrekening.
 
De volgende elementen hebben een belangrijke positieve invloed gehad op het jaarresultaat 2010:

Bij de verkoop van de automatiseringsactiviteit had de groep een provisie geboekt met betrekking tot een vordering op een automatiseringsklant waarvan het inningsrisico bij Connect Group bleef. Uiteindelijk hebben wij volledige betaling  van deze vordering verkregen.

De onderneming boekte eind 2009 bij  de verkoop van de automatiseringsactiviteit een bruto vordering van 2 miljoen Euro  op de koper van deze activiteit. Bij het initieel boeken van deze vordering eind 2009 heeft de Raad van Bestuur besloten om de vordering op te nemen aan de geschatte marktwaarde van de vordering gebaseerd op de onderliggende waarde van de Connect Group aandelen (700.000 aandelen met een marktwaarde op dat ogenblik van 1.500.000) verkregen als waarborg, rekening houdend met de financiële structuur van de koper en de andere openstaande verplichtingen van de koper ten opzichte van Connect Group. In  2010 heeft de koper van de automation activiteit aan al zijn financiële verplichtingen ten opzichte van Connect Group voldaan en heeft hij gemeld dat hij een positief resultaat zal realiseren.  Op basis van deze nieuwe gegevens werd besloten om de vordering te boeken aan de nominale waarde verminderd met de interestlast voor 1 jaar aangezien de lening in 2011 nog interestvrij is en vanaf 2012 interestdragend.  De  opbrengst van deze waardering wordt getoond als resultaat van de beëindigde activiteit.
De resultatenrekening van de beëindigde activiteit van 2010 bevat netto verder geen operationele resultaten aangezien alle operaties van 1 januari tot 31 maart 2010 voor rekening van de koper werden verrekend.
De beëindigde activiteit heeft aldus een positieve impact op het resultaat van 1.495.000 Euro.

Het orderboek op het einde van het jaar 2010 steeg naar 71,2 miljoen Euro tegen 55 miljoen Euro op het einde van 2009, wat een toename is van 30 procent.

In  het 4de kwartaal is het bedrijf erin geslaagd gedeeltelijk de achterstand  in het uitleveren van orders weg te werken die tijdens de eerste jaarhelft waren ontstaan ten gevolge van tekorten aan componenten. Alhoewel er nog steeds druk is op de beschikbaarheid van bepaalde componenten,
hebben de genomen acties ertoe geleid dat de invloed op het uitleveren naar klanten geminimaliseerd is.

Ten gevolge van de componententekorten worden sinds meerdere maanden samen met onze klanten acties ondernomen om kritische componenten vervroegd te bestellen. Dit houdt in het verkrijgen van betere en langere forecastperiodes zodat wij bij onze leveranciers vroeger bestellingen kunnen plaatsen. Als nadeel heeft dit tot gevolg dat de voorraad gestegen is tot 38,0 mio eind 2010 (29,5 mio eind 2009).

De toename in handelsvorderingen is het gevolg van enerzijds de gestegen omzet in het 4e kwartaal  en anderzijds het niet respecteren van de betaalcondities door een klant (impact 3 mio Euro op jaareinde).

De investering in het nieuwe softwarepakket SAP ten belope van 2 mio Euro was in de balans eind 2009 opgenomen onder de rubriek “werken in uitvoering” onder de materiële vaste activa aangezien nog geen oplevering was gebeurd. Begin 2010 werd het pakket in gebruik genomen en werd de investering opgenomen onder de immateriële vaste activa.

De analyse van de risicobeheersing is te vinden in het jaarverslag en is beschikbaar op het internet (www.connectgroup.com).

Belangrijkste risico’s voor de groep zijn:
1. De productie is volledig afhankelijk van de beschikbaarheid van alle componenten op het ogenblik dat productie opstart. Het niet beschikbaar zijn van componenten zal aanleiding geven tot vertraging van omzet.
2. Muntrisico:
• De groep koopt voor een deel componenten in dollars / yen waarvan het wisselkoersrisico slechts gedeeltelijk afgedekt is in de verkoopprijs.
• Productie gebeurt hoofdzakelijk in Roemenië en Tsjechië: sterke schommelingen van deze munten ten opzichte van de Euro kunnen een invloed op de kost hebben.
• Aangezien geen exacte timing van de vreemde muntbehoeften kan gemaakt worden heeft de groep geen indekking van vreemde munten.
3. De groep heeft een kredietovereenkomst met zijn bankiers gekoppeld aan het behalen van een een aantal bankratio’s waaronder solvabiliteit, eigen vermogen en cash flow.  De groep heeft voor jaareinde een waiver bekomen voor het niet halen van de vastgelegde ratio’s.
4. Insolvabiliteit van klanten kan een belangrijke invloed hebben op de resultaten.

Belangrijkste gebeurtenissen in 2010

Op 2 maart 2010 werd de verkoop van de automatiseringsactiviteit aan de vroegere oprichters Huub Baren en Vladimir Dobosch definitief afgesloten.

Op 27 april 2010 heeft de Buitengewone Algemene Vergadering een achtergestelde converteerbare obligatielening van 5 miljoen Euro goedgekeurd onder de volgende voorwaarden: opheffing van het algemene voorkeurrecht, een minimale inleg van 50.000 Euro, een looptijd van 6 jaar, een interestvoet van 6 procent halfjaarlijks betaalbaar en tweemaal per jaar (na bekendmaking jaar-, en halfjaarcijfers) conversiemogelijkheid. De obligaties zullen geconverteerd kunnen worden aan de laagste van volgende twee bedragen: (i) 70% van de gemiddelde hoogste onafhankelijke biedprijs voor een aandeel Connect Group, in het centraal orderboek van Euronext, over de laatste 30 verhandeldagen voorafgaand aan de dag van de uitoefening en (ii) 2 Euro.

Door de uitgifte van deze achtergestelde lening met warranten voor een bedrag van 5.000.000 Euro verbetert de Connect Group in belangrijke mate haar financiële draagkracht. Deze verbetering van het quasi-eigen vermogen en kaspositie was nodig na het verkopen van de automatiseringsactiviteit eind 2009.

Download PDF

Back