Taal:

Connect Group: Jaarlijks communique - Jaarresultaten 2011

Managementbespreking en -analyse van de resultaten

Jaarcijfers
Connect Group NV (Euronext Brussel: CONN) meldt een jaaromzet van 148,2 mio Euro tov. 133,5 mio Euro in 2010 (toename van 11,0 procent). De bruto marge op verkopen steeg van 11,4 procent naar 13,9 procent ten gevolge van een betere productmix en kostenbeheersing. Kosten van onderzoek en ontwikkeling, administratie en verkoopskosten bleven nagenoeg ongewijzigd.
Overige bedrijfsopbrengsten bevatte in 2010 voornamelijk de winst op de verkoop van een bedrijfspand in Duitsland.
Overige bedrijfskosten bevatten in 2011 een kost van 1.250 k Euro m.b.t. het afboeken van een deel van een klantenvordering. In 2010 werd reeds 1.250 k Euro afgeboekt op dezelfde klantenvordering. De totale vordering m.b.t. deze probleemklant is daardoor gereserveerd. Indien deze klant alsnog tot betaling zou overgaan zal dit aanleiding geven tot een terugname van deze geboekte reserves.
Het bedrijfsresultaat verbeterde van een verlies van 167 k Euro in 2010 naar een winst van 5.030 k Euro in 2011 (3,4 procent op omzet). Ten gevolge van de lagere interestvoeten (zowel de basis- interestvoet als de bankiersmarge daalden) en een gemiddeld lagere opname daalde het netto financiële resultaat van 2.435 k Euro naar 1.600 k Euro in 2011. De groep kreeg gelijk in een belastingsdiscussie waardoor een in het verleden opgezette belastingsprovisie van 305 k Euro niet meer nodig was. Hierdoor verbeterde het resultaat met 305 k Euro.
De winst van de contract manufacturing activiteit (de voortgezette activiteit) voor het jaar 2011 bedroeg aldus 3.735 k Euro ten opzichte van een verlies van 2.626 k Euro in 2010.
“Na de  moeilijke jaren 2009 – verkoop automation en  2010 – componententekorten ,  zijn we tevreden met de resultaten van 2011 “ zegt CEO Luc Switten . “De gerealiseerde omzet en het netto resultaat van 3,7 mio Euro winst zijn  binnen de verwachtingen.”

In 2011 werden geen transacties uitgevoerd voor de in 2009 beëindigde activiteit Automation.
In 2010 werd nog een winst geboekt van 1.495  k Euro voor de beëindigde activiteit. Deze opbrengst in 2010 had betrekking op terugname van een klantenvoorziening (1.095 k Euro) opgezet voor het

beëindigen van de activiteit en terugname van een minwaarde van 400 k Euro op de vordering ontstaan op de koper van de beëindigde activiteit.

Het netto resultaat groep verbeterde aldus van een verlies van 1.131 k Euro naar een winst van 3.735 k Euro (2,5 procent van de omzet).

Kwartaal
De omzet tijdens het 4e kwartaal daalde van 34,2 mio Euro in het derde kwartaal naar 31,5 mio Euro.  In het 4e kwartaal 2010 was de omzet 37,2 mio Euro.
Het orderboek einde boekjaar bleef op 70,7 mio Euro (ongewijzigd tov. 3e kwartaal 2011).
Tijdens het 4e kwartaal 2011 heeft de groep in 3 belangrijke vestigingen (Roemenië, Duitsland en Belgie -Ieper) de verdere operationele integratie van SAP doorgevoerd. Deze opstart van SAP in deze vestigingen en de daarbijhorende aanpassingen in alle operationele activiteiten heeft een belangrijke invloed gehad op de productie tijdens het 4e kwartaal. Bij de overschakeling dienden de 3 fabrieken voor meer dan 1 week stilgelegd te worden en was productie tijdens meerdere weken op een lager niveau om de kwaliteit te blijven garanderen.  We kunnen melden dat de overgang succesvol is verlopen.
Het gevolg is echter dat in het 4e kwartaal de door klanten gevraagde omzet niet is kunnen uitgeleverd worden (geschat 3 - 4 mio uitleverachterstand). Dit heeft een directe invloed gehad op de resultaten van het 4e kwartaal aangezien een lagere omzet onmiddellijk resulteert in een absolute lagere bruto marge en een lagere winst.
 “Ondanks de tijdelijk negatieve impact op de geleverde output in het 4e kwartaal  zijn we blij dat we deze belangrijke stap uiteindelijk hebben kunnen doorvoeren en afronden”, zegt Luc Switten. “Door deze omschakeling draaien nu alle bestukkingsfabrieken op SAP en kunnen alle werkmethodes op elkaar afgestemd worden. Hierdoor gaan we in de toekomst nog belangrijke verbeteringen aan onze werkmethodes kunnen aanbrengen en efficiënter werken. In 2012 plannen wij om de systemen binnen de bestukkingsfabrieken verder te optimaliseren om vanaf 2013 de fabrieken van Kampenhout, Rijen en het kabelgedeelte van de  Roemeense fabriek eveneens naar SAP om te schakelen”.

Balans
De handelsvorderingen eind 2011 daalden van 27,7 mio Euro eind 2010 naar 25,7 mio Euro. Deze daling is volledig toe te wijzen aan de lagere omzet van het 4e kwartaal 2011.
Tijdens 2011 werden acties ondernomen om de voorraden structureel te verlagen. Dit leidde tot een daling van de voorraad van 38 mio Euro eind 2010 naar 34,4 mio Euro eind 2011.
In 2011 werden voor 1,3 mio Euro nieuwe investeringen (voornamelijk vervangingsinvesteringen) uitgevoerd. Aangezien de jaarlijkse afschrijvingen 3,6 mio Euro bedragen daalden de materiële en immateriële vaste activa van 13,4 mio Euro eind 2010 naar 11,1 mio Euro.
De totale bancaire financieringscapaciteit voor de groep bleef in 2011 ongewijzigd. De groep maakt gebruik van factoring klantenvorderingen, een korte termijnkredietlijn van 10 mio Euro en een lange termijn kredietlijn (5 jaar) van 10 mio Euro (terugbetaalbaar 2 mio per jaar- 7,5 mio uitstaand eind 2011).
Een achtergestelde lening ten belope van 5 mio Euro gegeven door meerdere aandeelhouders werd begin 2011 omgezet in kapitaal waardoor de lange termijn schuld met 5 mio daalde.
Ten gevolge van de verbeterde voorraadsituatie en inkoopbeleid daalden de handelsschulden van 26,5 mio Euro naar 19,9 mio Euro.
De groep voldoet aan alle bankconvenanten eind 2011.

De analyse van de risicobeheersing is te vinden in het jaarverslag en is beschikbaar op het internet (www.connectgroup.com).

Belangrijkste risico’s voor de groep zijn:
1. De productie is volledig afhankelijk van de beschikbaarheid van alle componenten op het ogenblik dat productie opstart. Het niet beschikbaar zijn van componenten zal aanleiding geven tot vertraging van omzet.
2. Muntrisico:
a. De groep koopt voor een deel componenten in dollars / yen waarvan het wisselkoersrisico slechts gedeeltelijk afgedekt is in de verkoopprijs.
b. Productie gebeurt hoofdzakelijk in Roemenië en Tsjechië: sterke schommelingen van deze munten ten opzichte van de Euro kunnen een invloed op de kost hebben.
c. Aangezien geen exacte timing van de vreemde muntbehoeften kan gemaakt worden heeft de groep geen indekking van vreemde munten.
3. De groep heeft een kredietovereenkomst met zijn bankiers gekoppeld aan het behalen van een een aantal bankratio’s waaronder solvabiliteit, eigen vermogen en cash flow.  De groep heeft voor jaareinde een waiver bekomen voor het niet halen van de vastgelegde ratio’s.
4. Insolvabiliteit van klanten kan een belangrijke invloed hebben op de resultaten.

Verwachtingen 2012
Het huidig economisch klimaat maakt het moeilijk om een duidelijk verwachtingspatroon voor 2012 vast te leggen. Connect Group als onderaannemer is sterk afhankelijk van de algemene evolutie van haar klanten  en kan zelf geen volumetoenames forceren.  Enerzijds is Connect Group sterk positief over haar positie bij haar klanten en het verwerven van nieuwe klanten. Anderzijds zijn de algemene economische vooruitzichten bedrukt en verwacht men een algemene economische nul groei in 2012 voor België.
Het orderboek is licht toenemend ondanks de voorzichtigheid die we merken bij klanten.

Belangrijkste gebeurtenissen in 2011

Omzetting obligatielening
Eind maart 2011, na de bekendmaking van de jaarcijfers 2010 hebben alle obligatiehouders van Connect Group, die in april 2010 hadden ingetekend op de achtergestelde lening met warranten van 5 miljoen Euro,  besloten om hun obligaties om te zetten in aandelen. Bijgevolg is het eigen vermogen van Connect Group toegenomen met 5 miljoen Euro en de financiële schuld afgenomen met 5 miljoen Euro.  Deze omzetting gaf aanleiding tot de uitgifte van 3.355.600 nieuwe aandelen met dezelfde rechten als de bestaande aandelen waardoor het totaal aantal uitgegeven aandelen 10.290.024 bedraagt. Deze omzetting is uitgevoerd op 5 mei 2011.

Tengevolge van deze omzetting ziet de aandeelhoudersstructuur er als volgt uit:

Naam aandeelhouder Aantal gedeclareerd          %        
Huub Baren BVBA 2.166.155 21,05 %
QuaeroQ cvba 2.120.781 20,61%
LRM NV 1.870.786 18,18%
Luc Switten 426.369 4,14%
Overige onder de meldingsdrempel 3.705.933 36,02%
Totaal 10.290.024 100%

Aanpassing samenstelling Raad van Bestuur
In het kader van de wijziging in de aandeelhoudersstructuur, namen Erik Dejonghe en Huub Baren ontslag uit de Raad van Bestuur en werden 3 nieuwe bestuurders benoemd. Deze benoemingen werden op een Buitengewone Algemene Vergadering van 8 augustus als volgt goedgekeurd:
o Adprimum bvba, vast vertegenwoordigd door Robert Van Hoofstat;
o Mentofacturing bvba, vast vertegenwoordigd door Willy Hendrickx; en
o Peter Watteeuw.
Deze benoemingen lopen ten einde op de Algemene Vergadering van 28 april 2015.

Dominique Moorkens werd aangesteld als nieuwe voorzitter.


Aankondiging overname Halin
Op 16 december maakten de aandeelhouders van Halin Group te Veldhoven (Nederland)  en Connect Group bekend dat ze een overeenkomst hebben bereikt waarbij Connect Group 100 procent van de aandelen van Halin Group zal verwerven. De effectieve overdracht van de aandelen en closing vond plaats op 6 januari 2012. De overnameprijs bedraagt maximaal 1.100 k Euro maar kan 250 k Euro lager zijn indien een aantal voorwaarden niet vervuld zouden zijn.
Halin Group bestaat uit 4 vennootschappen te weten Halin Group BV, Halin Electronics BV, Halin Industrial Solutions BV en Halin Communication Technology BV. Halin Communication Technology BV maakt geen deel uit van de overname.
Halin Group is evenals Connect Group een electronica - mechatronica subcontractor voornamelijk actief in de Nederlandse markt. De Halin Group stelt ongeveer 120 mensen tewerk in Veldhoven, Nederland en realiseert op jaarbasis een omzet van ongeveer 20 mio Euro.  Belangrijke referenties van Halin zijn o.a. Philips en Axon Digital Design.

 

Download PDF

Back