Taal:

Connect Group rapporteert halfjaar en jaarresultaten 2015

RESULTATEN 2E JAARHELFT :
Omzet van EUR 56,5 miljoen ten opzichte van EUR 56,2 miljoen in 2014.
Verbetering van bedrijfsresultaat voor bijzondere waardevermindering op goodwill van  566 K Euro winst ten opzichte van 104 K Euro winst in 2014.
Netto resultaat van 38 K Euro winst ten opzichte van 4.659 K Euro verlies in 2014.

JAARRESULTATEN :
Omzet van EUR 113 miljoen ten opzichte van EUR 121 miljoen in 2014.
Verbetering van bedrijfsresultaat voor bijzondere waardevermindering op goodwill van 1.272 K Euro verlies ten opzichte van 3.636 K Euro verlies in 2014.
Netto verlies van 6.979 K Euro ten opzichte van 4.646 K Euro verlies in 2014.

Het orderboek einde boekjaar 2015 bedraagt EUR 86,6 miljoen (EUR 82,8 miljoen eind 2014).

Managementbespreking en -analyse van de resultaten

Bespreking 2e jaarhelft

De 2e jaarhelft werd afgesloten met een omzet van EUR 56,5 miljoen in vergelijking met EUR 56,9 miljoen in de 1ste jaarhelft 2015 en EUR 56,2 miljoen in de 2e jaarhelft 2014. We kunnen stellen dat de omzet zich gestabiliseerd heeft.
De kost van de verkopen verbeterde aanzienlijk van 93,6 procent naar 88 procent ten gevolge van de daling van de loonkosten door de uitgevoerde reorganisaties in de eerste jaarhelft. Alle andere kosten bleven vergelijkbaar met 1ste jaarhelft.
Nadat in de 1ste jaarhelft nog een netto verlies (voor afboeking goodwill) van EUR 2.468 K werd geleden, was het resultaat voor de 2e jaarhelft terug positief (EUR 38 K).

Flor Peersman (CEO) : 
“Wij zijn tevreden dat ons strikt kosten controle programma resultaat heeft opgeleverd. De 1ste  jaarhelft van 2015 was heel moeilijk voor het bedrijf. De noodzakelijke herstructurering in de fabriek in Poperinge was niet eenvoudig en bracht heel wat inefficiënties met zich mee.  Dit niet alleen in de fabriek te Poperinge maar ook in de fabrieken die activiteiten overnamen. Gelukkig heeft de volgehouden inspanning van alle medewerkers de nodige resultaten opgeleverd en hebben we in de 2e jaarhelft een kleine winst kunnen boeken. Ik bedank dan ook alle medewerkers uitdrukkelijk die dit mede hebben gerealiseerd.
Wij zijn echter nog niet op het niveau dat we wensen te zijn. Ook in 2016 zullen nog de nodige kostenaanpassingen dienen te gebeuren omdat we de rentabiliteit nog verder dienen te verbeteren.”

Bespreking jaarresultaten

Op basis van het uitstaand orderboek eind 2014 en klantenprospecties bestond eind 2014 nog de verwachting dat de omzet in 2015 terug licht zou stijgen. Deze verwachting werd echter niet gerealiseerd. De omzetdaling, ingezet in de 2e jaarhelft van 2014, kon in 2015 niet omgekeerd worden. De omzet bleef tijdens het hele jaar 2015 op het lagere niveau van de 2e jaarhelft 2014 en was stabiel op EUR 56 miljoen per halfjaar.

Omzetevolutie (in EUR)

SEM 1 2014 SEM 2 2014 SEM 1 2015 SEM 2 2015
64,7 miljoen 56,2 miljoen 56,9 miljoen 56,5 miljoen

Rekening houdend met de omzetterugval van de 1ste jaarhelft 2014 naar 2e jaarhelft 2014, werd eind 2014 een belangrijke reorganisatie voor de fabriek in Poperinge aangekondigd. Tijdens de 1ste  jaarhelft van 2015 werd deze reorganisatie ook effectief uitgevoerd. Dit had een negatieve invloed op de efficiëntie van de fabrieken tijdens de 1ste jaarhelft van 2015. Motivatie van medewerkers was onder druk door de onzekerheid van wie het bedrijf diende te verlaten. Pas nadat de reorganisatie beëindigd was en de verhuis naar de nieuwe locatie in Ieper doorgevoerd was, begon de fabriek terug op basis van een normale efficiëntie te werken in de 2e jaarhelft.

In de loop van het 1ste kwartaal 2015 werd, op basis van de bijgestelde verlaagde omzetverwachting voor het hele jaar, beslist om ook in andere fabrieken reorganisaties en kostenverminderingen door te voeren. Zowel in de fabrieken in Nederland als Duitsland werden verdere kostenbesparingen doorgevoerd. Deze reorganisaties hadden pas een positieve invloed op de cijfers in de 2e jaarhelft. Tijdens het 1ste halfjaar werd nog een netto verlies geleden van EUR 2,5 miljoen. Door de gerealiseerde kostenbesparingen werd het netto resultaat van de 2e jaarhelft met vergelijkbare omzet als tijdens de 1ste jaarhelft terug positief.

De Raad van Bestuur heeft bij het opmaken van de halfjaarcijfers een impairment analyse uitgevoerd en heeft besloten om op basis van alle gekende gegevens de goodwill ten belope van EUR 4,5 miljoen af te boeken.

Rekening houdend met deze afboeking was het totale netto resultaat van het 1ste halfjaar EUR 7 miljoen negatief. De Raad van Bestuur was er zich bewust van dat een dergelijk negatief resultaat vragen ging oproepen bij klanten, leveranciers en bankiers over de continuïteit van het bedrijf. Om hierop in te spelen heeft de Raad van Bestuur in de zomer van 2015 beslist om aan de referentie- aandeelhouders voor te leggen om een kapitaalverhoging door te voeren en aan de bankiers werd gevraagd om, indien nodig, tijdelijk extra kredieten ter beschikking te stellen, die daarop positief hebben geantwoord. De referentie-aandeelhouders hebben begin december 2015 toegezegd om voor EUR 3 miljoen in te tekenen op een kapitaalverhoging.

De Raad van Bestuur merkt op dat, tijdens het ganse jaar 2015, steeds aan alle betaalverplichtingen  werd voldaan zonder gebruik te maken van de extra kredietfaciliteiten, die met de banken waren genegotieerd. De controle op het gebruik van werkkapitaal werd versterkt, wat effectief resulteerde in een verlaagd werkkapitaalgebruik op het einde van het jaar.

Samenvattend kunnen we stellen dat 2015 niet heeft gebracht wat we hadden vooropgesteld. De genomen maatregelen hebben ertoe geleid dat het bedrijf in de 2e jaarhelft terug een positief resultaat kon realiseren maar dit resultaat is duidelijk nog onvoldoende ten opzichte van de doelstellingen. Ook in 2016 zal de focus liggen op het verder reduceren van de kosten om de rentabiliteit verder te verbeteren.

Binnen dit kader heeft de Raad van Bestuur de beslissing genomen om een nieuwe externe Chief Executive Officer aan te werven. Na het vertrek van Luc Switten als CEO in april 2015, heeft Flor Peersman, als COO, bijkomend de taak van CEO op zich genomen. De raad was van oordeel dat dit slechts voor een beperkte tijd een oplossing was. De COO functie is een functie die, rekening houdend met de operationele problematiek van het bedrijf, volle aandacht vraagt.  Het aanwerven van een nieuwe CEO ter versterking van het managementteam was dan ook een noodzaak.

Jeroen Tuik zal de functie van CEO vanaf 1 mei 2016 op zich nemen. Flor Peersman zal zich terug volledig wijden aan zijn taak als COO binnen het bedrijf.

Download PDF

Back