Taal:

Connect Group rapporteert halfjaar- en jaarresultaten 2016

RESULTATEN 2E JAARHELFT :
Omzet van EUR 54,8 miljoen ten opzichte van EUR 56,5 miljoen in 2015.
Verbetering van het bedrijfsresultaat van EUR 566 K winst in 2e jaarhelft 2015 naar EUR 1.480 K winst in 2e jaarhelft 2016.
Netto resultaat van EUR 996 K winst in 2e jaarhelft 2016 ten opzichte van EUR 38 K winst in 2e jaarhelft 2015.

JAARRESULTATEN :
Omzet van EUR 116,8 miljoen ten opzichte van EUR 113,4 miljoen in 2015.
Verbetering van het bedrijfsresultaat van EUR 5.821 K verlies in 2015 naar EUR 2.058 K winst in 2016.
Netto winst van EUR 1.161 K in 2016 ten opzichte van EUR 6.979 K verlies in 2015.

Het orderboek einde boekjaar 2016 bedraagt EUR 89,4 miljoen (EUR 86,6 miljoen eind 2015).

Managementbespreking en -analyse van de resultaten

Bespreking 2e jaarhelft

De 2e jaarhelft 2016 werd afgesloten met een omzet van EUR 54,8 miljoen in vergelijking met EUR 62 miljoen in de 1ste jaarhelft 2016 en EUR 56,5 miljoen in de 2e jaarhelft 2015. Wanneer rekening gehouden wordt met het wegvallen van de klant ASML midden 2016, bedraagt de omzet op vergelijkbare basis respectievelijk EUR 50,4 miljoen in 2e jaarhelft 2015, EUR 53,4 miljoen in 1ste  jaarhelft 2016 en EUR 53,8 miljoen in 2e jaarhelft 2016. We kunnen stellen dat de omzet terug in stijgende lijn is.
De kost van de verkopen bleef  stabiel op 88 procent. Kosten van onderzoek en ontwikkeling, administratieve - en verkoopkosten zijn gedaald en bedragen ongeveer 8,7 procent van de omzet in 2e  jaarhelft 2016 ten opzichte van 10,3 procent van de omzet in 2e jaarhelft 2015.
Nadat in de 2e jaarhelft 2015 een kleine winst van EUR 38 K werd geboekt en in de 1ste jaarhelft 2016 het resultaat verbeterde tot een netto winst van EUR 165 K (inclusief reorganisatiekosten van EUR 1.156 K), was het resultaat voor de 2e jaarhelft 2016 substantieel beter met EUR 996 K.

Bespreking jaarresultaten

Belangrijkste gebeurtenis, reeds gekend bij de start van 2016, was het wegvallen van de klant ASML in Nederland. Met deze klant werd op jaarbasis een omzet van meer dan EUR 12 miljoen gerealiseerd in de voorbije jaren en het stopzetten van deze samenwerking had als onmiddellijk gevolg dat een 33-tal werknemers in Nederland niet langer tewerkgesteld konden blijven. In het eerste halfjaar van 2016 werden alle acties uitgevoerd om de effecten te neutraliseren. Het reorganisatieplan werd uitgevoerd en alle nog openstaande orders werden afgewerkt. Dit had tot gevolg dat we in de 1ste jaarhelft 2016 enerzijds nog een mooie omzet met ASML realiseerden (EUR 8,8 miljoen) maar anderzijds nog een reorganisatiekost van EUR 1.156 K dienden te verwerken waardoor het resultaat gedrukt werd tot een netto winst van EUR 165 K. De resultaten van de 2de jaarhelft tonen aan dat we de juiste weg zijn ingeslagen.

In 2015 besliste de Raad van Bestuur bij het opmaken van de halfjaarcijfers op basis van een impairment analyse de goodwill ten belope van EUR 4,5 miljoen af te boeken.
Rekening houdend met deze afboeking in 2015 was het totale netto resultaat van het 1ste halfjaar 2015  EUR 7 miljoen negatief. De Raad van Bestuur was er zich bewust van dat een dergelijk negatief resultaat vragen ging oproepen bij klanten, leveranciers en bankiers over de continuïteit van het bedrijf. Om hierop in te spelen heeft de Raad van Bestuur in de zomer van 2015 beslist om aan de referentie-aandeelhouders voor te leggen om een kapitaalverhoging door te voeren. De referentie-aandeelhouders hebben in december 2015 toegezegd om gegarandeerd voor EUR 3 miljoen in te tekenen op een kapitaalverhoging die in 2016 zou plaatsvinden.
In april 2016 werd de kapitaalverhoging doorgevoerd. De kapitaalverhoging verliep succesvol en werd onderschreven voor het maximale bedrag van EUR 4,939 miljoen. 

Jeroen Tuik (CEO) : 

“Tijdens de 1ste jaarhelft moesten we nog de herstructurering die het gevolg was van het wegvallen van de klant ASML in onze vestiging in Nederland verwerken. De gerealiseerde resultaten tijdens de 2de jaarhelft tonen aan dat we op de juiste weg zijn. Wij zijn tevreden dat ons strikt kostencontrole programma resultaat heeft opgeleverd. De omzet neemt terug toe en voor het eerst in meerdere jaren hebben we terug een mooi netto resultaat van EUR 1,2 miljoen winst gerealiseerd. Wij zijn eveneens positief over onze orderboekevolutie. Ondanks het wegvallen van de klant ASML (waarvan orderboek eind 2015 nog EUR 7,7 miljoen bedroeg) is het orderboek gestegen van EUR 86,6 miljoen eind 2015 (EUR 7,7 miljoen ASML inbegrepen) naar EUR 89,4 miljoen einde 2016. Dit is een effectieve stijging van meer dan 13 procent. Dit stemt ons positief voor 2017.

“Wij zijn echter nog niet op het niveau dat we wensen te zijn. Ook in 2017 zullen nog kosten-aanpassingen dienen te gebeuren omdat we de rentabiliteit nog verder dienen te verbeteren. Tevens moeten wij verder investeren in onze competenties in de fabrieken in Roemenië en Tsjechië om aan alle klantenvragen te kunnen voldoen.”

Jaarcijfers:

Connect Group NV meldt een jaaromzet van EUR 116,8 miljoen ten opzichte van EUR 113,4 miljoen in 2015 (stijging van 3 procent). Zonder impact van de klant ASML (omzet van EUR 12,2 miljoen in 2015 en 9,6 miljoen in 2016) bedroeg de effectieve omzetstijging 5,9 procent.

De bruto marge op verkopen steeg van 9,2 procent naar 11,9 procent ten gevolge van betere kostenbeheersing en prijssetting. De kosten van onderzoek en ontwikkeling, administratieve- en verkoopkosten  daalden van EUR 11,3 miljoen naar EUR 10,5 miljoen (daling van 8 procent).

In 2015 waren de andere operationele inkomsten/kosten negatief voor EUR 369 K, voornamelijk ten gevolge van het afboeken van klantenvorderingen voor EUR 465 K en winsten op verkopen vaste activa ten belope van EUR 115 K. In 2016 zijn de andere operationele inkomsten/kosten negatief voor EUR 282 K, voornamelijk ten gevolge van enerzijds opbrengsten terugname/afboeken klanten ten belope van EUR 360 K en  EUR 285 K winst op de verkoop van een gebouw,  en anderzijds kosten huurverplichtingen ten belope van EUR 289 K en het boeken van een provisie voor een geschil van EUR 650 K.

De Raad van Bestuur heeft bij het opmaken van de halfjaarcijfers 2015 een impairment analyse uitgevoerd en heeft besloten om in 2015 een waardevermindering op goodwill van EUR 4,5 miljoen te boeken. Eind 2016 heeft de Raad van Bestuur een nieuwe impairment analyse uitgevoerd en hieruit bleek dat geen additionele waardevermindering nodig was op het immaterieel en materieel vast actief.

Het netto financieel resultaat verbeterde in totaal met EUR 260 K, voornamelijk ten gevolge van lagere financieringslasten ten belope van EUR 123 K (door lagere opname ten gevolge van de kapitaal-verhoging en positieve cash flow uit operaties) en ten gevolge van minder koersverliezen  (EUR 93 K). De onderneming maakt slechts beperkt gebruik van vreemde munt indekkingscontracten.

Het netto resultaat van de groep verbeterde aldus van een verlies van EUR 6.979 K in 2015 naar een winst van EUR 1.161 K in 2016.

Het orderboek einde boekjaar 2016 was EUR 89,4 miljoen (EUR 86,6 miljoen eind 2015).

Balans:

De handelsvorderingen stegen van EUR 17,5 miljoen naar EUR 19,1 miljoen eind 2016. De gerealiseerde omzet in het 4e kwartaal 2016 was licht hoger dan in het 4e kwartaal 2015.

De voorraden stegen licht van EUR 27,0 miljoen eind 2015 naar EUR 28,4 miljoen eind 2016.

In 2016 werden voor EUR 1,0 miljoen nieuwe investeringen (zowel vervangings- als technologie-investeringen) uitgevoerd. Aangezien de jaarlijkse afschrijvingen EUR 2,6 miljoen bedragen, en een bedrijfspand met een boekwaarde van EUR 590 K werd verkocht, daalden de materiële en immateriële vaste activa van EUR 10,4 miljoen eind 2015 naar EUR 8,2 miljoen eind 2016.

De totale financiële schuld daalde aanzienlijk van EUR 21 miljoen eind 2015 naar EUR 14,4 miljoen einde 2016. Deze daling is het gevolg van de kapitaalverhoging (netto impact EUR 4,7 miljoen) en de vrije cash gerealiseerd uit operaties. Als werkkapitaal beschikt de groep over bancaire korte termijn kredietlijnen van EUR 3 miljoen waarvan op jaareinde EUR 968 K werd opgenomen, bancaire lange termijn kredieten van EUR 5,2 miljoen welke slechts voor EUR 1,1 miljoen zijn opgenomen en een lange termijn achtergestelde aandeelhouderslening van EUR 0,8 miljoen. Daarnaast maakt de groep gebruik van factoring op haar klantenvorderingen voor EUR 10,7 miljoen eind 2016 en EUR 13,3 miljoen eind 2015. De groep heeft bancaire investeringskredieten en leasingschulden ten belope van EUR 0,8 miljoen.
Per jaareinde 2016 voldeed Connect Group aan alle vereiste bankconvenanten.

De handelsschulden daalden van EUR 15,7 miljoen eind 2015 naar EUR 14,9 miljoen eind 2016.

Download PDF

Back