Taal:

Connect Group rapporteert halfjaar- en jaarresultaten 2017

RESULTATEN 2e JAARHELFT :
Omzet 2de halfjaar 2017 van EUR 65,5 miljoen ten opzichte van EUR 54,8 miljoen in 2de halfjaar 2016.
Bedrijfsresultaat 2de halfjaar van EUR 2.073 K winst ten opzichte van EUR 1.480 K winst in 2e jaarhelft 2016.
Netto resultaat van EUR 1.778 K winst in 2e jaarhelft 2017 ten opzichte van EUR 996 K winst in 2e jaarhelft 2016.

JAARRESULTATEN :
Omzet van EUR 125,0 miljoen ten opzichte van EUR 116,8 miljoen in 2016.
Verbetering bedrijfsresultaat EUR 2.598 K winst in 2017 ten opzichte van EUR 2.059 K winst in 2016.
Netto winst van EUR 2.025 K in 2017 ten opzichte van EUR 1.161 K winst in 2016.
Het orderboek einde boekjaar 2017 bedraagt EUR 116,5 miljoen (EUR 89,4 miljoen eind 2016).

Managementbespreking en -analyse van de resultaten

Bespreking 2e jaarhelft

De 2e jaarhelft 2017 werd afgesloten met een omzet van EUR 65,5 miljoen in vergelijking met EUR 59,4 miljoen in de 1ste jaarhelft 2017 en EUR 54,8 miljoen in de 2e jaarhelft 2016. We kunnen stellen dat de omzet de stijgende trend verderzet. Ten opzichte van 1ste jaarhelft 2017 is de omzet gestegen met 10% en ten opzichte van 2e jaarhelft 2016 met een kleine 20%.

De kost van de verkopen zijn gestegen van 88,1 naar 89,0 procent. Kosten van onderzoek en ontwikkeling, administratieve- en verkoopkosten liggen in lijn en bedragen ongeveer 8,5 procent van de omzet.

Bespreking jaarresultaten

We kunnen stellen dat onze belangrijkste verwezenlijking van 2017 de omzetstijging van EUR 116,8 miljoen naar EUR 125,0 miljoen was. Rekening houdend met het wegvallen van de omzet van klant ASML medio 2016 (EUR 9,7 miljoen) komt dit neer op een effectieve omzetstijging van 16,7 % te verklaren door een stijgende omzet in het productengamma bij bestaande en nieuwe klanten.
Tijdens de 1ste jaarhelft 2017 bereikte het volume aan nieuwe orders een recordhoogte. Vanaf de 2de jaarhelft werden we geconfronteerd met een stijgende schaarste op de componentenmarkt en ondervonden we moeilijkheden met het vinden van geschikt personeel in Roemenië, net daar waar een verhoogde flexibiliteit was vereist.
Deze elementen hebben een significant remmende werking gehad op de additionele groei. Een versnelde aanpassing van capaciteit, het stroomlijnen van verschillende processen en het acteren als een Connect GROUP heeft ervoor gezorgd dat de output tijdens de 2e jaarhelft 2017 toch flink is gestegen.

Jeroen Tuik (CEO) :
“De cijfers van de 1ste jaarhelft 2017 toonden onvoldoende het resultaat van de inspanningen die geleverd waren in de 2e jaarhelft 2016. De geconsolideerde omzet van de 2e jaarhelft 2017 ligt bijna 20 procent hoger dan 2e jaarhelft 2016. De toename heeft zich voornamelijk gerealiseerd in onze fabrieken in Tsjechië en Roemenië waardoor deze fabrieken de voorbije maanden onder zware druk stonden om hun productiecapaciteit te verhogen. Dat is op dit ogenblik niet eenvoudig, aangezien we constateren dat er een heel hoge vraag is naar medewerkers in de regio’s waar wij mensen rekruteren. Wij constateren ook dat er een aanzienlijke loonstijging plaatsvindt in Roemenië. De Roemeense overheid heeft voor het 2de jaar op rij beslist de minimumlonen met meer dan 15 procent te verhogen. De toenemende schaarste op de componentenmarkt zorgt tevens voor een verhoging van de componentprijzen en leidt tot extra druk op operationele activiteiten. Deze kostenverhogingen kunnen wij niet altijd onmiddellijk aan onze klanten doorrekenen, wat druk geeft op onze marges. Positief zien we de toename van ons orderboek. Een orderboek van bijna 117 miljoen EUR is het hoogste orderboek dat Connect Group ooit gekend heeft. Hoewel de hoogte van het orderboek niet volledig een weerspiegeling is van de te verwachten omzet op korte termijn (bepaalde orders kunnen een lange doorlooptijd hebben), durven we voorzichtig hopen op een positieve omzetgroei.
Wij zijn echter nog niet op het niveau dat we wensen te zijn. Ook in 2018 zullen nog kosten-aanpassingen dienen te gebeuren omdat we de rentabiliteit nog verder dienen te verbeteren. Tevens moeten wij verder investeren in onze competenties in de fabrieken in Roemenië en Tsjechië om aan alle klantenvragen te kunnen voldoen. Medio 2018 voorzien wij meer productieruimte beschikbaar te hebben in de Roemeense vestiging teneinde de groei te kunnen verderzetten en toekomstige flexibiliteit naar onze klanten te kunnen blijven garanderen.”

Jaarcijfers

Connect Group NV meldt een jaaromzet van EUR 125,0 miljoen ten opzichte van EUR 116,8 miljoen in 2016 (stijging van 7 procent).
De bruto marge op verkopen daalde van 11,9 procent naar 11,0 procent, voornamelijk te wijten stijgende loonkosten in Oost-Europa. De kosten van onderzoek en ontwikkeling, administratieve- en verkoopkosten stegen van EUR 10,5 miljoen naar EUR 11,1 miljoen, maar bleven stabiel op 9 procent van de omzet.
In 2017 zijn de andere operationele inkomsten/kosten positief voor EUR 146 K, voornamelijk ten gevolge van terugname van een afwaardering op een klant. In 2016 waren de andere operationele inkomsten/kosten negatief voor EUR 282 K, voornamelijk ten gevolge van enerzijds opbrengsten terugname/afboeken klanten ten belope van EUR 360 K en EUR 285 K winst op de verkoop van een gebouw, en anderzijds kosten huurverplichtingen ten belope van EUR 289 K en het boeken van een provisie voor een geschil van EUR 650 K.
Het netto financieel resultaat verbeterde in totaal met EUR 323 K, voornamelijk ten gevolge van lagere financieringslasten (dalende kostprijs interestlast en positieve cash flow uit operaties) en ten gevolge van kleinere koersverliezen op vreemde valuta. De onderneming maakt slechts beperkt gebruik van vreemde munt indekkingscontracten.
Het netto resultaat van de groep verbeterde aldus van een winst van EUR 1.161 K in 2016 naar een winst van EUR 2.025 K in 2017.
Het orderboek einde boekjaar 2017 was EUR 116,5 miljoen (EUR 89,7 miljoen eind 2016).

Balans

De handelsvorderingen stegen van EUR 19,1 miljoen naar EUR 26,3 miljoen eind 2017. De gerealiseerde omzet in het 4e kwartaal 2017 was bijna 22 procent hoger dan in het 4e kwartaal 2016. De handelsvorderingen bevatten geen gekende toegenomen invorderingsrisico’s.
De voorraden stegen van EUR 28,4 miljoen eind 2016 naar EUR 36,0 miljoen eind 2017. Deze voorraadstijging is voornamelijk het gevolg van de introductie van verschillende nieuwe klanten (toename orderbook). Daarnaast verslechteren in de supply chain de levertijden en beschikbaarheid van componenten. Hierdoor ontstaat de situatie dat het grootste deel materiaal voor een te produceren order op voorraad ligt, maar door gebrek aan de beschikbaarheid van een klein deel componenten niet gestart kan worden met produceren.
In 2017 werden voor EUR 1,6 miljoen nieuwe investeringen (aanpassingswerken, vervangings- en technologie-investeringen) uitgevoerd. Aangezien de jaarlijkse afschrijvingen EUR 2,4 miljoen bedragen daalden de materiële en immateriële vaste activa van EUR 8,2 miljoen eind 2016 naar EUR 7,4 miljoen eind 2017.

De totale financiële schuld steeg aanzienlijk van EUR 14,4 miljoen eind 2016 naar EUR 19,9 miljoen einde 2017. Deze stijging is het gevolg van de hogere werkkapitaalsbehoefte in het laatste kwartaal van 2017 (toegenomen voorraden en handelsvorderingen).
Ter financiering van het werkkapitaal beschikt de groep over bancaire korte termijn kredietlijnen van EUR 5 miljoen waarvan op jaareinde EUR 785 K werd opgenomen, EUR 1,7 miljoen wentelkredieten en een lange termijn achtergestelde aandeelhouderslening van EUR 0,8 miljoen. Daarnaast maakt de groep gebruik van factoring op haar klantenvorderingen voor EUR 16,2 miljoen eind 2017 en EUR 10,7 miljoen eind 2016. De groep heeft bancaire investeringskredieten en leasingschulden ten belope van EUR 0,8 miljoen.
Per jaareinde 2017 voldeed Connect Group aan alle vereiste bankconvenanten.
Ten gevolge van de gestegen voorraad stegen de handelsschulden van EUR 14,9 miljoen eind 2016 naar EUR 19,6 miljoen eind 2017.
Het eigen vermogen steeg van 20,5 miljoen Euro naar 22,5 miljoen Euro door de netto winst van het boekjaar. De solvabiliteit van de groep daalde echter van 34,3 procent naar 31,1 procent ten gevolge van het toegenomen balanstotaal (voorraden en vorderingen).

Download PDF

Back