Taal:

Connect Group rapporteert jaarresulaten 2012

JAARRESULTATEN :

Omzet van 141,6 miljoen Euro ten opzichte van 148,2 miljoen Euro in 2011.
Netto resultaat van 3.034 k Euro winst ten opzichte van 3.735 k Euro in 2011.
Het orderboek einde boekjaar 2012 was 77 miljoen Euro (70,7 miljoen eind 2011).
Daling financiële schuld van 31 miljoen Euro einde 2011 naar 20 miljoen Euro einde 2012.

Daling van het bedrijfsresultaat van de voortgezette activiteit (voor goodwill afboeking) van 5.030 k Euro winst in 2011 naar een winst van 1.458 k Euro in 2012.
Afboeking van goodwill ten belope van 1.633 k Euro waardoor het netto bedrijfsresultaat voortgezette bedrijfsactiviteit  175 k Euro verlies wordt.
Eenmalige opbrengst van de beëindigde activiteit van 4.500 k Euro als resultaat van de finale afhandeling van de verkoop van de automatiseringsactiviteit eind 2009.
 

RESULTATEN 2E JAARHELFT :

Omzet van 61,7 miljoen Euro ten opzichte van 65,7 miljoen Euro in 2011.
Netto resultaat van 1.162 k Euro winst ten opzichte van 1.511 k Euro winst in 2011.

Bedrijfsresultaat (voor goodwill afboeking) van 1.289 k Euro verlies ten opzichte van 2.273 k Euro winst in 2011.
Afboeking van goodwill ten belope van 1.633 k Euro waardoor het netto bedrijfsresultaat van de voortgezette activiteit 2e jaarhelft 2.922 k Euro verlies wordt.
Eenmalige opbrengst van de beëindigde activiteit van 4.500 k Euro als resultaat van de finale afhandeling van de verkoop van de automatiseringsactiviteit eind 2009.
 

Managementbespreking en -analyse van de resultaten

Luc Switten (CEO) : Na een goed 2011 kondigde 2012 zich relatief positief aan. Orderboek op het einde van het jaar 2011 was meer dan 70 miljoen en door de overname van de Halin groep op het einde van 2011 was een duidelijk plan voor de Nederlandse markt vastgelegd. De algemene economische situatie was wat terughoudender maar leek onder controle. De eerste 6 maanden van 2012 waren dan ook naar verwachting. Tijdens de start van de zomer werd echter duidelijk dat de algemene vrees voor economische achteruitgang meer en meer een effectieve invloed kreeg op de economie en op het gedrag van de klanten. Enerzijds werden nog steeds orders geplaatst, anderzijds werd veelvuldig gevraagd om de uitlevering te verlaten.  Deze tweespalt heeft een nefaste invloed op bedrijfsvoering. Productiecapaciteiten worden initieel gepland op basis van orderboek uitlever-prognose, de vertraging van de effectieve gevraagde uitlevering leidt daarna tot ongebruikte productiecapaciteit en herplanning die beiden een negatief effect hebben op de resultaten. De uitleveringen in de laatste 3 maanden van 2012 waren dramatisch laag en hebben dan ook een heel negatieve impact gehad op de cijfers van de 2e jaarhelft waardoor de positieve resultaten van de eerste jaarhelft teniet werden gedaan.

Ondanks deze mindere cijfers op jaareinde zien we met vertrouwen 2013 tegemoet om meerdere redenen:

• In 2012 werden meerdere nieuwe klanten gewonnen en het orderboek op het einde van 2012 was met meer  dan 77 miljoen goed, wat toelaat te veronderstellen dat 2013 op niveau kan zijn.
• De introductie van ons TIAS-programma (Technology is a Service) in de markt wordt door onze klanten heel positief onthaald. Klanten zijn vragende partij om meer technologie van ons af te nemen. We zien dan ook een sterke vraag naar deze dienstverlening en hebben met enkele klanten reeds een aantal successen geboekt waardoor de klantenbinding versterkt. We zien eveneens dat nieuwe klanten deze dienstverlening als een extra argument zien om bij ons te bestellen.
• De integratie in Nederland is achter de rug. We zijn er in geslaagd om in minder dan 1 jaar al onze vestigingen in Nederland te integreren in 1 vestiging op 1 locatie en het personeelsbestand aan te passen aan de vraag van de markt. Dit zal zeker vanaf 2013 toegevoegde waarde leveren.
• Onze focus op specifieke doelmarkten zoals Railway en Healthcare brengt duidelijk resultaten. We zijn er in geslaagd om met een aantal klanten in deze sectoren lange termijn afspraken te maken waardoor omzet zelfs na 2013 al vastligt. Dit is nieuw voor ons bedrijf. In het verleden hadden we maximaal jaarcontracten en orders. Vandaag hebben we contracten die over meerdere jaren gaan en voor alle duidelijkheid, het orderboek bevat enkel het gedeelte van de contracten die binnen het jaar uitgeleverd moeten worden.
• De balans van de groep verbeterde aanzienlijk. Voorraden en klantenvorderingen waren onder controle en de financiële schulden daalden van meer dan 31 miljoen Euro naar 20 miljoen Euro.

Samengevat menen we dat ondanks het mindere jaareinde van 2012,  Connect Group er sterker voor staat dan 1 jaar geleden. We zien de lange termijn toekomst van Connect Group dan ook met vertrouwen tegemoet.

Jaarcijfers

Connect Group NV (Euronext Brussel: CONN) meldt een jaaromzet van 141,6 miljoen Euro ten opzichte van 148,2 miljoen Euro in 2011 (daling van 4,4 procent). De daling van de omzet speelde zich voornamelijk af in de 2e jaarhelft en meer specifiek in de maanden november en december van 2012. Alhoewel de orderintake (orderboek van 77 miljoen eind 2012 – 70,7 miljoen einde 2011) voldoende bleef, beslisten veel klanten om bestelde leveringen te verlaten naar 2013. Het is duidelijk dat de algemene economische situatie veel bedrijven voorzichtiger maakt en hen ertoe aanzet hun bestellingen maximaal te verdagen. Alle mogelijke maatregelen werden onmiddellijk genomen om de kostenstructuur aan te passen aan de verslechterde markt. De personeelsstructuur werd aangepast en voorraden werden maximaal afgebouwd. Deze structuuraanpassingen brengen initieel extra kosten met zich mee die op de resultaten 2012 wegen. In 2012 werden voor 989 k Euro herstructureringskosten betaald.

De bruto marge op verkopen daalde van 13,9 procent naar 11,5 procent ten gevolge van de productmix. Ten gevolge van de overname van de Halin groep stegen de kosten van onderzoek en ontwikkeling, administratie en verkoopskosten. Deze verschillende diensten zijn eind 2012 geïntegreerd zodat verwacht kan worden dat deze kosten in 2013 zullen dalen.

Overige bedrijfskosten bevatten in 2011 een kost van 1.250 k Euro met betrekking tot het afboeken van een klantenvordering. In 2012 heeft deze klant deelbetalingen gedaan op deze vordering waardoor voor 550 k Euro terugname van geboekte reserves werden geboekt onder de post ‘Overige bedrijfsopbrengsten’. Indien deze klant in 2013 verdere deelbetalingen blijft uitvoeren kunnen deze betalingen aanleiding geven tot verdere terugname van geboekte reserves ten belope van maximaal 1,2 miljoen Euro. Rekening houdend met de specifieke situatie van deze klant heeft de Raad van Bestuur besloten om enkel terugnames op voorheen gemaakte reserves te boeken op het ogenblik dat effectief de gelden op rekening ontvangen worden.

Het bedrijfsresultaat van de voortgezette activiteit voor goodwill waardering afboeking verminderde van een winst van 5.030 k Euro in 2011 naar een winst van 1.458 k Euro in 2012.
De Raad van Bestuur heeft een impairment analyse uitgevoerd voor de ganse groep en heeft besloten op basis van verschillende waarderingsmodellen om 1.633 k Euro goodwill af te boeken en ten laste van het resultaat te nemen.
In 2011 werden geen transacties uitgevoerd voor de in 2009 beëindigde automatiseringsactiviteit. In december 2012 werd een dading gesloten met de kopers van de automatiseringsactiviteit met betrekking tot hun contractuele verplichting om 50 procent van de gecorrigeerde winst van de overgenomen activiteit voor de periode 2010 - 2012 aan Connect Group te betalen. Ten gevolge van deze dading betaalde de koper aan Connect Group op 28 december 2012, 4,5 miljoen Euro als finaal akkoord voor deze contractuele verplichting en 2 miljoen Euro als betaling voor de uitstaande schuld aan Connect Group. De 4,5 miljoen Euro werd opgenomen als resultaat van de beëindigde automatiseringsactiviteit.

Ten gevolge van de lagere interestvoeten en een gemiddeld lagere opname daalde het netto financiële resultaat van 1.600 k Euro naar 1.290 k Euro in 2012.
In 2011 kreeg de groep gelijk in een belastingsdiscussie waardoor een in het verleden opgezette belastingsprovisie van 305 k Euro niet meer nodig was. Hierdoor verbeterde het resultaat 2011 met 305 k Euro.

De winst van de voortgezette activiteit voor het jaar 2012 (voor goodwill afboeking) bedroeg aldus 167 k Euro ten opzichte van een winst van 3.735 k Euro in 2011.
Het netto resultaat groep daalde aldus van een winst van 3.735 k Euro naar een winst van 3.034 k Euro.

2de Jaarhelft

De omzet van de 2de jaarhelft 2012 bleef met 61,7 miljoen Euro beneden de verwachtingen. Alhoewel de orderintake voldoende was beslisten veel klanten om gevraagde uitleveringen te vertragen naar 2013. Het is duidelijk dat de algemene economische wereldsituatie veel bedrijven voorzichtig maakt en hen ertoe aanzet hun bestellingen maximaal te verdagen en voorraadniveaus laag te houden. Dit heeft een directe invloed gehad op de resultaten van de 2de jaarhelft aangezien lagere omzet onmiddellijk resulteert in een absolute lagere bruto marge en bedrijfsresultaat.

Het orderboek einde boekjaar 2012 was 77 miljoen Euro (70,7 miljoen eind 2011).

Balans

De handelsvorderingen eind 2012 daalden van 25,7 miljoen Euro eind 2010 naar 18,8 miljoen Euro. Deze daling is toe te wijzen aan de lagere omzet van de laatste 2 maanden van 2012 en een goede inning van de vorderingen op het einde van het jaar.

In 2012 werden verdere acties ondernomen om de voorraden structureel te verlagen. Dit leidde tot een daling van de voorraad van 34,4 miljoen Euro eind 2011 naar 33,5 miljoen Euro eind 2012. Aangezien begin 2012 nog voor 4 miljoen Euro voorraden overgenomen werden ten gevolge van de Halin groep overname is dit een daling van meer dan 10 procent.

In 2012 werden voor 2,5 miljoen Euro nieuwe investeringen (zowel vervangings- als technologie-investeringen) uitgevoerd. Tevens werden voor 0,7 miljoen materiële activa verworven bij de Halin overname.  Aangezien de jaarlijkse afschrijvingen 3,5 miljoen Euro bedragen daalden de materiële en immateriële vaste activa van 11,1 miljoen Euro eind 2011 naar 10,7 miljoen Euro eind 2012.

De totale bancaire financieringscapaciteit voor de groep bleef in 2012 ongewijzigd. De groep maakt gebruik van factoring op haar klantenvorderingen, een korte termijnkredietlijn van 10 miljoen Euro en een lange termijn kredietlijn (5 jaar) van 10 miljoen Euro (terugbetaalbaar 2 miljoen per jaar - 5 miljoen uitstaand eind 2012) en enkele kleinere overbruggingskredieten aangegaan bij de overname Halin. De totale financiële schulden daalden van 31,6 miljoen Euro eind 2011 naar 20,9 miljoen Euro eind 2012 ten gevolge van de finalisatie van de verkoop van de automatiseringsactiviteit (impact 6,5 miljoen Euro) en de verbeterde werkkapitaal situatie.

De handelschulden daalden van 19,8 miljoen Euro naar 16,2 miljoen Euro.

De groep voldoet aan alle bankconvenanten eind 2012.

De analyse van de risicobeheersing is te vinden in het jaarverslag en is beschikbaar op het internet (www.connectgroup.com).

Belangrijkste risico’s voor de groep zijn:

• De productie is volledig afhankelijk van de beschikbaarheid van alle componenten op het ogenblik dat productie opstart. Het niet beschikbaar zijn van componenten zal aanleiding geven tot vertraging van omzet.
• Muntrisico:
 De groep koopt voor een deel componenten in dollars / yen waarvan het wisselkoersrisico slechts gedeeltelijk afgedekt is in de verkoopprijs.
 Productie gebeurt hoofdzakelijk in Roemenië en Tsjechië: sterke schommelingen van deze munten ten opzichte van de Euro kunnen een invloed op de kost hebben.
 Aangezien geen exacte timing van de vreemde muntbehoeften kan gemaakt worden heeft de groep geen indekking van vreemde munten.
• De groep heeft een kredietovereenkomst met zijn bankiers gekoppeld aan het behalen van  een aantal bankratio’s waaronder solvabiliteit, eigen vermogen en cash flow.  De groep heeft eind 2012 voldaan aan alle bankconvenanten en verwacht ook in 2013 te voldoen aan de convenanten.
• Insolvabiliteit van klanten kan een belangrijke invloed hebben op de resultaten.
• Risico van verdagen van orders waardoor tijdelijke onderdekking van kosten kan ontstaan. 

Verwachtingen 2013

Het huidig economisch klimaat maakt het moeilijk om een duidelijk verwachtingspatroon voor 2013 vast te leggen. Connect Group als onderaannemer is sterk afhankelijk van de algemene evolutie van haar klanten .  Enerzijds is Connect Group sterk positief over haar positie bij haar klanten en het verwerven van nieuwe klanten. Anderzijds zijn de algemene economische vooruitzichten bedrukt en verwacht men een algemene economische nul groei in 2013.
 

Belangrijkste gebeurtenissen in 2012

Integratie Halin Groep

Vanaf januari 2012 is de Nederlandse Halin groep voor 100 procent opgenomen in de cijfers van de Connect groep.  Onmiddellijk na de overname startte Connect Group met de integratie van Halin in Connect Group. De naam van de Halin vennootschappen werd gewijzigd in Connect Group, en na een studie werd besloten om alle in Nederland gevestigde Connect Group activiteiten samen te brengen in de gebouwen te Veldhoven. Deze samenvoeging is volledig uitgevoerd en afgerond in 2012. In eerste instantie heeft de samenvoeging geleid tot meerkosten en efficiëntieverliezen maar vanaf 2013 zal de samenvoeging aanleiding geven tot een sterkere commerciële en operationele entiteit in Nederland die beroep zal kunnen doen op de productievestigingen in Roemenië en Tsjechië om de productiekosten te drukken.

Finale afrekening verkoop Automation divisie

Het jaarresultaat van 2012 verbeterde met 4,5 miljoen Euro ten gevolge van de contractuele “earnout“ bepaling opgenomen in het verkoopcontract van de Automation-divisie eind 2009. Dit verkoopcontract voorzag, naast de vaste verkoopprijs van 2 miljoen Euro, in een bijkomend variabel deel van de verkoopprijs gelijk aan 50 procent van de gecorrigeerde gecumuleerde winst van de beëindigde automatiseringsactiviteit voor de periode 2010 tot en met 2012.
De finale afrekening en betaling - ook van het basisbedrag van 2 miljoen Euro dat contractueel pas eind 2013 diende betaald te worden - werd op 28 december 2012 uitgevoerd. Alle rechten en verplichtingen van beide partijen in deze overeenkomst zijn hiermee finaal afgehandeld.

Introductie TiaS-programma (‘Technology is a Service’)

Eind 2012 introduceerde Connect Group zijn nieuw programma ‘Technology is a Service’, oftewel ‘TiaS’. Onder deze vlag wil het bedrijf diensten aanbieden om producten en oplossingen te ontwikkelen en optimaal te onderhouden op maat van de klant. Het bedrijf denkt mee over het ontwikkelingstraject van de producten van elke klant en stelt zich daarbij mede-verantwoordelijk voor het lifecycle management ervan. Elke klant beschikt zo steeds over de juiste technologie om zijn producten in de markt aantrekkelijk, competitief en relevant te houden. 
De nieuwe TiaS-strategie ging gepaard met een aantal interne wijzigingen. Het bedrijf bracht alle technologische kennis en vaardigheden onder in een nieuwe technologiedivisie, een team van zowat 50 medewerkers, die alles in het werk stellen om de TiaS-aanpak kracht bij te zetten.

Download PDF

Back