Taal:

Connect Group: Resultaten 1ste kwartaal 2010

- Netto resultaat van 752.000 Euro verlies (380.000 Euro verlies in 2009).
- Omzet van 32 miljoen Euro (33,5 miljoen Euro in 2009).
- Stijging orderboek van 55 miljoen Euro eind 2009 naar 57 miljoen Euro einde 1ste kwartaal 2010.

In deze cijfers zijn geen effecten meer opgenomen met betrekking tot de automatiseringsactiviteit.Voor de vergelijkbaarheid werden de cijfers van 2009 herwerkt en wordt de automatiseringsactiviteit
getoond als beëindigde activiteit.

Verplichtingen inzake periodieke informatie ten gevolge van de transparantierichtlijnen van kracht vanaf 1 januari 2008.

Verklaring met betrekking tot de informatie gegeven in dit rapport 3 maanden eindigend op 31 maart 2010.
De ondergetekenden verklaren dat:
- de kwartaalrekeningen, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor
jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de
resultaten van de emittent en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen;
- het rapport 3 maanden eindigend op 31 maart 2010 een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling
en de resultaten van het bedrijf en van de positie van de emittent en de in de consolidatie opgenomen
ondernemingen, evenals een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee zij
geconfronteerd worden.

Luc Switten CEO
Hugo Ciroux CFO

Managementbespreking en analyse van de resultaten.

Connect Group NV (Euronext Brussel: CONN) realiseert voor het eerste kwartaal 2010 een omzet van 32,0 miljoen Euro (33,5 in het eerste kwartaal 2009). Het bedrijfsresultaat daalde van 458K Euro positief in het 1ste kwartaal 2009 naar een verlies van 160K Euro in 1ste kwartaal in 2010. Het resultaat na belastingen voor het kwartaal bedroeg 752K Euro verlies ten opzichte van 380K Euro verlies voor het 1ste kwartaal 2009 van de voortgezette activiteit en 1.448K Euro verlies voor de groep in zijn geheel (inclusief automatiseringsactiviteit).
Het orderboek steeg van 55 miljoen Euro eind 2009 naar 57 miljoen Euro op het einde van het 1ste kwartaal 2010.

Luc Switten, CEO: “Het 1ste kwartaal van 2010 was een moeilijk kwartaal: enerzijds zien we positief een stijging  van het orderboek en een algemene toename van de vraag, anderzijds waren we, ten gevolge van een vertraging in de toelevering van componenten, niet in staat dit toegenomen orderboek uit te leveren en om te zetten in effectieve omzet. We schatten dat we door het ontbreken van componenten in het 1ste kwartaal meer dan 2 mio Euro omzet missen, met een directe impact op het resultaat tot gevolg”.
“We hebben tevens inspanningen geleverd om onze klanten toch tijdig te beleveren en hebben indien mogelijk de ontbrekende componenten op de vrije markt aan verhoogde prijzen ingekocht (brokering). Deze extra kosten van brokering kunnen we echter niet altijd aan onze klanten doorrekenen en wegen op het resultaat. Het ontbreken van componenten geeft tevens aanleiding tot een inefficiëntere benutting van de productiecapaciteit (productie van kleine reeksen, stilstanden van de productielijn voor ombouw naar andere producten etc.) waardoor de loonkost hoger is dan normaal voor het gepresteerde volume.
Tot op heden zien we nog geen onmiddellijke verbetering in de markt betreffende de beschikbaarheid van componenten. Met onze klanten wordt nagegaan in welke mate het verlengen van hun vooruitzichten een oplossing kan bieden om sneller in te spelen op de onzekere componentenmarkt.”


Belangrijkste gebeurtenissen in 2010

Op 2 maart 2010 werd de verkoop van de automatiseringsactiviteit aan de vroegere oprichters Huub Baren en Vladimir Dobosch afgesloten.
In deze cijfers zijn geen effecten meer opgenomen met betrekking tot de automatiseringsactiviteit. Voor de vergelijkbaarheid werden de cijfers van 2009 herwerkt en wordt de automatiseringsactiviteit getoond als beëindigde activiteit.

Op 27 april 2010 heeft de Buitengewone Algemene Vergadering een achtergestelde converteerbare obligatielening van 5 mio Euro goedgekeurd onder de volgende voorwaarden: opheffing van het algemene voorkeurrecht, een minimale inleg van 50.000 Euro, een looptijd van 6 jaar, een interestvoet van 6 procent halfjaarlijks betaalbaar en tweemaal per jaar (na bekendmaking jaar-, en halfjaarcijfers) conversiemogelijkheid. De obligaties zullen geconverteerd kunnen worden aan de laagste van volgende twee bedragen: (i) 70% van de gemiddelde hoogste onafhankelijke biedprijs voor een aandeel Connect Group, in het centraal orderboek van Euronext, over de laatste 30 verhandeldagen voorafgaand aan de dag van de uitoefening en (ii) 2 Euro.

Door de uitgifte van deze achtergestelde lening met warranten voor een bedrag van 5.000.000 Euro verbetert de Connect Group in belangrijke mate haar eigen vermogen en kaspositie. Deze verbetering van het eigen vermogen en kaspositie was nodig na het afstoten van de automatiseringsactiviteit eind 2009.

 

Download PDF

Back