Taal:

Connect Group: Tussentijdse verklaring over het 3de kwartaal 2010

Connect Group NV (Euronext Brussel: CONN) meldt voor het 3de kwartaal  2010 een omzet van 33,7 miljoen Euro van de voortgezette activiteit contract manufacturing en een bedrijfsresultaat voortgezette activiteit van  0,5  miljoen Euro positief. In het vergelijkbare 3de kwartaal in 2009 was de omzet slechts 27,5 mio en het bedrijfsresultaat 1,15 mio Euro negatief.
Na de zwakke eerste jaarhelft 2010 voornamelijk ten gevolge van de tekorten in de componenten- markt (vertraagde omzet) en de daarbijhorende inefficiënties in de productie (te hoge productiekosten)   zijn de resultaten terug positief in het derde kwartaal 2010.
Hoewel de problematiek van bepaalde wereldwijde tekorten in componenten niet opgelost is, hebben de door de vennootschap en haar klanten genomen maatregelen in de voorbije maanden de omzet van het 3de kwartaal terug doen stijgen naar een normaal te verwachten niveau.

Het orderboek op het einde van het derde kwartaal 2010 steeg naar 71 miljoen Euro tegen 66 miljoen Euro op het einde van het vorige kwartaal, wat een toename is van 7 procent.

Tengevolge van het hoge orderboek en de problematiek van tekorten in de componentenmarkt is de voorraad verder gestegen tot 35,7 mio.

De groep heeft een netto vordering van 2,8 mio Euro op een klant die op dit ogenblik niet kan betalen. In de voorbije maanden zijn een aantal afspraken gemaakt met deze klant. Deze afspraken omvatten contante betaling voor  levering nieuwe producten en voorafbetaling van alle materialen voor productie wordt opgestart. Deze afspraken worden op dit ogenblik gerespecteerd. Onderhandelingen zijn opgestart om een concreet afbetalingsplan voor de openstaande vordering uit het verleden vast te leggen.  Indien de klant de gemaakte afspraken niet meer zou respecteren of geen akkkoord wordt bereikt voor een terugbetalingsschema zal de groep een waardevermindering op deze vordering moeten boeken. De  Raad van Bestuur heeft aan het Management een evaluatie van het volledige risico op deze klant gevraagd en dit voor het einde van het boekjaar.
 
In het kader van de optimalisatie van de groepsfinanciering is besloten om gebruik te maken van factoring van de klantenvorderingen. De factoring wordt enkel gebruikt als financieringsinstrument. Alle operationele activiteiten (klantenopvolging, administratie) wordt volledig uitgevoerd door de Connect Group. Deze financieringsmethode laat de groep toe haar kredietlijnen dynamisch aan te
passen aan de verwachte behoeften. In overleg met de groepbankiers werden voor 14 mio Euro kredietlijnen vervangen door de financiering via de factoringmaatschappij. De mogelijke financieringsruimte verkregen op basis van de aan de factoringmaatschappij overgedragen vorderingen bedraagt op einde van het kwartaal 16 mio Euro waardoor bijkomende financiële ruimte voor de groep is gecreëerd.

De lange termijn schulden bevatten een achtergestelde converteerbare lening van 5 mio Euro. Deze  converteerbare achtergestelde lening van 5 mio Euro kan beschouwd worden als quasi-eigen vermogen waardoor het totale quasi-eigen vermogen 18,941 mio Euro bedraagt. 

Tengevolge van deze wijzigingen heeft de groep alle contractuele afspraken met haar bankiers besproken. De bankiers hebben duidelijk te kennen gegeven dat op basis van alle huidige gekende gegevens zij geen noodzaak zien om de financieringsstructuur verder te wijzigen.
Rekening houdend met de aangegane factoringovereenkomst en de afspraken met de banken meent de groep dat de op middenlange termijn financieringsbehoeften gedekt zijn.

Download PDF

Back