Taal:

Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Omzet in het 1ste halfjaar 2015 van 56,9 miljoen Euro ten opzichte van 64,8 miljoen Euro in het 1ste halfjaar 2014.
EBITDA van -494 KEuro voor de 1ste jaarhelft 2015 ten opzichte van 1.984 Keuro in het 1ste halfjaar 2014.
Bedrijfsresultaat voor goodwill afschrijving van 1.837 KEuro verlies in het 1ste halfjaar 2015 ten opzichte van 517 KEuro winst in het 1ste halfjaar 2014.
De Raad van Bestuur heeft een impairment analyse uitgevoerd en besloten om de goodwill van 4.548 KEuro af te boeken.  Deze afboeking heeft geen enkel effect op de kasstroom.
Netto verlies van 7.017 KEuro in het 1ste halfjaar 2015 ten opzichte van een winst van 13 KEuro in het 1ste halfjaar van 2014.
De Raad van Bestuur onderzoekt de mogelijkheid om voor de stabiliteit en de toekomst van de firma een kapitaalsversterking door te voeren.
Orderboek van 87 miljoen Euro einde 1ste halfjaar 2015 (82,8 miljoen Euro einde 2014).

Connect Group NV (Euronext Brussel: CONN) meldt voor het 1ste halfjaar 2015 een omzet van 56,9 miljoen Euro. In de vergelijkbare periode in 2014 was de omzet 64,8 miljoen Euro. De omzet van 56,9 miljoen Euro is een stabilisatie ten opzichte van de omzet van de 2e jaarhelft 2014 (56,2 miljoen Euro).

De bruto marge bedroeg 6,4 procent ten opzichte van 11,7 procent in 2014. Algemene en administratieve kosten (4,5 procent op omzet) en verkoopkosten (4,0 procent op omzet) daalden  respectievelijk met 0,6 en 1,3  procentpunten ten opzichte van de omzet. Deze daling is het gevolg van het afbouwen en vereenvoudigen van de personeelsstructuren.

Andere bedrijfsopbrengsten bevatten in 2014 een terugname van een provisie voor niet inbare vorderingen en in 2015 een meerwaarde op de verkoop van enkele machines.

Het bedrijfsresultaat voor goodwill afschrijving was 1.837 KEuro negatief in de eerste 6 maanden van het jaar (517 KEuro positief in 2014).

De Raad van Bestuur heeft, rekening houdend met het toekomstplan voor de groep, een impairment test uitgevoerd. Op basis van de resultaten van deze impairment test heeft de Raad Van Bestuur beslist om de goodwill af te boeken. Deze goodwill was in 1999 ontstaan ten gevolge van de acquisitie van Connect Group als onderdeel van de IPTE groep. De goodwill werd oospronkelijk afgeschreven over een periode van 10 jaar maar werd, na  aanpassing van de IFRS regels , onderdeel van een jaarlijkse impairment test op basis waarvan geen verdere afboekingen noodzakelijk waren. In het kader van het gewijzigde toekomstplan van de Connect groep, de gewijzigde klantenbasis en producten, heeft de Raad van Bestuur geoordeeld dat deze overname goodwill geen enkele relevantie meer heeft voor de toekomst van de groep en heeft beslist deze goodwill integraal af te schrijven.  Deze afschrijving  heeft geen enkele invloed op de kaspositie van het bedrijf.

In het kader van dit toekomstplan onderzoekt de Raad van Bestuur de mogelijkheid om voor de stabiliteit en de toekomst van de firma een kapitaalsversterking door te voeren.

De netto financiële kosten bedroegen 629 KEuro (502 KEuro in 2014).  Deze verhoging is het gevolg van koersverliezen voornamelijk op de dollar en toegenomen financieringskosten (hogere interest-voet op basis van EBITDA / Fin. schulden ratio). Bij zowel de financiële opbrengsten als de financiële kosten is de verhoging het gevolg van de dollarevolutie tijdens de eerste jaarhelft.

Het netto verlies tijdens de eerste 6 maanden 2015 is het gevolg van een 3-tal belangrijke factoren:

 • Omzet van 56,9 miljoen was 10 procent lager dan voorzien;
 • Door wijzigingen in productmix (meer samenbouwactiviteit met lagere toegevoegde waarde) was de materiaalmarge 2,5 procentpunten lager dan voorzien;
 • De eind 2014 vastgelegde reorganisatie werd tijdens de eerste jaarhelft 2015 opgestart. Door allerlei factoren werden de eind 2014 genomen beslissingen later uitgevoerd dan oorspronkelijk voorzien in het plan. Hierdoor bleven de loonkosten voor de eerste 6 maanden 2015 beduidend hoger dan voorzien.

Het orderboek evolueerde positief en was op het einde van het 1ste halfjaar 2015 87 miljoen Euro ten opzichte van 82,8 miljoen Euro op het einde van 2014. Het orderboek bevat formele engagementen van klanten maar kan onderhevig zijn aan aanpassingen in aantallen en tijd. Om die reden kan het dan ook niet gebruikt worden als financiële indicator van de toekomstige resultaten.

Tijdens de eerste jaarhelft werd voor 1,4 miljoen Euro investeringen uitgevoerd bestaande uit  voornamelijk het afwerken van het gebouw in Ieper en het aanschaffen van enkele nieuwe productie-machines ter vervanging van enkele oude machines.

De toegenomen handelsvorderingen zijn het gevolg van de sterke facturatie in de maand juni 2015.  De handelsvorderingen bevatten geen gekende toegenomen invorderingsrisico’s. Provisies zijn gedaald met 1,9 miljoen Euro omwille van een gedeeltelijke uitbetaling van de reorganisatie die beslist en medegedeeld werd in december 2014.

De toegenomen lange termijn schulden zijn het gevolg van de omzetting van 6 miljoen korte termijn schulden naar een lange termijn krediet terugbetaalbaar op 3 jaar beginnend in 2017. Korte termijn financiële schulden blijven gelijk enerzijds door een vermindering van 6 miljoen ten gevolge van de omzetting naar lange termijn financiële schulden en anderzijds door verhoogde opname op de factoringlijn  (3 miljoen Euro) en op de korte termijn kredietlijn (3 miljoen Euro).

De analyse van de risicobeheersing is te vinden in het jaarverslag en is beschikbaar op het internet (www.connectgroup.com).

Belangrijkste risico’s voor de groep zijn:

 • De productie is volledig afhankelijk van de beschikbaarheid van alle componenten op het ogenblik dat productie opstart.  Het niet beschikbaar zijn van componenten zal aanleiding geven tot vertraging van omzet.
 • Muntrisico:
  De groep koopt voor een deel componenten in dollars / yen waarvan het wisselkoersrisico slechts gedeeltelijk afgedekt is in de verkoopprijs.
  Productie gebeurt hoofdzakelijk in Roemenië en Tsjechië: sterke schommelingen van deze munten ten opzichte van de Euro kunnen een invloed op de kost hebben.
  Aangezien geen exacte timing van de vreemde muntbehoeften kan gemaakt worden, kan  de groep slechts in beperkte mate aan indekking van vreemde munten doen.
 • De groep heeft een kredietovereenkomst met zijn bankiers gekoppeld aan het behalen van  een aantal bankratio’s waaronder solvabiliteit, eigen vermogen en cash flow.  Insolvabiliteit van klanten kan een belangrijke invloed hebben op de resultaten.
 • Risico van verdagen van orders waardoor tijdelijke onderdekking van kosten kan ontstaan.

Belangrijkste gebeurtenissen tijdens de eerste jaarhelft

Begin april 2015 maakte de raad van bestuur van Connect Group het vertrek bekend van CEO Luc Switten.  Het zittend management ondersteund door de raad van bestuur staat borg voor de continuïteit, waarbij COO Flor Peersman werd aangesteld als CEO.

In april 2015 werden alle activiteiten van de vestiging in Poperinge (in huur) overgebracht naar de vestiging in Ieper (in eigendom). Door deze verhuis zullen de vaste kosten op jaarbasis meer dan 300 KEuro dalen.  De impact daarvan zal zichtbaar worden in 2e jaarhelft 2015.

Een belangrijk deel van de eind 2014 genomen reorganisatiebeslissingen werd tijdens de eerste jaarhelft 2015 uitgevoerd.  Een ander deel is nog in uitvoering en zal voor het einde van het jaar volledig afgerond zijn. Tevens werden nog bijkomende reorganisaties in verschillende vestigingen beslist en uitgevoerd met als doel de kosten in lijn te brengen met het huidige omzetniveau.

In het kader van dit toekomstplan onderzoekt de Raad van Bestuur de mogelijkheid om voor de stabiliteit en de toekomst van de firma een kapitaalsversterking door te voeren.

Download PDF

Back