Taal:

Halfjaarlijks financieel verslag 2017

Omzet in het 1ste halfjaar 2017 van 59,4 miljoen Euro ten opzichte van 62,0 miljoen Euro in het 1ste halfjaar 2016.

Positieve EBITDA van 1.838 K Euro voor het 1ste halfjaar 2017 ten opzichte van een positieve EBITDA van 1.868 K Euro in het 1ste halfjaar 2016.

Bedrijfsresultaat van 525 K Euro winst in het 1ste halfjaar 2017 ten opzichte van 549 K Euro winst in het 1ste halfjaar 2016.

Netto winst van 247 K Euro in 1ste jaarhelft 2017 ten opzichte van 135 K Euro winst in 1ste jaarhelft 2016.

De 1ste jaarhelft van 2016 werd beïnvloed door het wegvallen van de klant ASML op het einde van de periode. Dit had tot gevolg dat de 1ste jaarhelft van 2016 nog voor 8,6 miljoen omzet bevatte met deze klant (0 in 2017).  Op vergelijkbare basis was er een dus een omzettoename van 53,4 miljoen Euro (2016) naar 59,4 miljoen Euro (2017). Tevens werden tijdens de 1ste jaarhelft 2016 herstructureringskosten ten belope van 1.156 K Euro geboekt ten gevolge van het verlies van deze  klant en de daaraan gekoppelde ontslagen van 33 werknemers in de Nederlandse vestiging.

Orderboek van 97,3 miljoen Euro einde 1ste halfjaar 2017 ten opzichte van 89,4 miljoen Euro einde 2016.

Managementbespreking en -analyse van de resultaten

Jeroen Tuik (CEO):

“De cijfers van de 1ste jaarhelft 2017 tonen onvoldoende de inspanningen die geleverd zijn in de voorbije maanden. Wij hebben bijna volledig het omzetverlies door het wegvallen van de klant ASML  in Nederland kunnen opvangen met orders en omzet bij nieuwe of bestaande klanten. De toename heeft zich voornamelijk gerealiseerd in onze fabrieken in Kladno en Oradea waardoor deze fabrieken de voorbije maanden onder zware druk stonden om hun productiecapaciteit te verhogen. Dit is op dit ogenblik niet eenvoudig aangezien we constateren dat er een heel hoge vraag is naar medewerkers in de regio’s waar wij mensen recruteren. Wij constateren ook dat er een aanzienlijke  loonkostverhoging plaatsvindt in Roemenië. De Roemeense overheid heeft voor het 2de jaar op rij beslist de minimum lonen met meer dan 15 procent te verhogen. De toenemende schaarste op de componentenmarkt zorgt tevens voor een verhoging van de componentprijzen en leidt tot extra druk op operationele activiteiten. Deze kostenverhogingen kunnen wij niet altijd onmiddellijk aan onze klanten doorrekenen, wat druk geeft op onze marges. Positief zien we de toename van ons orderboek. Een orderboek van 97 miljoen is het hoogste orderboek dat Connect Group ooit gekend heeft. Hoewel de hoogte van het orderboek niet volledig een weerspiegeling is van de te verwachten omzet op korte termijn (bepaalde orders kunnen een lange doorlooptijd hebben), menen we toch dat in de 2e jaarhelft een verdere groei mogelijk moet zijn. ”

Resultaten 1ste halfjaar

Connect Group NV (Euronext Brussel: CONN) meldt voor het 1ste halfjaar 2017 een omzet van 59,4 miljoen Euro.  In de vergelijkbare periode in 2016 was de omzet 62,0 miljoen Euro. Eind 2015 heeft de klant ASML te kennen gegeven geen nieuwe orders bij Connect Group meer te leggen en enkel nog het bestaande orderboek af te werken. De omzet met de klant ASML tijdens de eerste 6 maanden van 2016 bedroeg 8.605 K Euro ten opzichte van 0 K Euro in 2017. Zonder ASML zou de omzet voor het 1ste halfjaar 2016  53.411 K Euro bedragen ten opzichte van 59.428 K Euro in 2017. Na juli 2016 is de omzet met de klant ASML verwaarloosbaar geworden.

De bruto marge bedroeg 10,2 procent ten opzichte van 11,8 procent in 2016. Kosten van onderzoek en ontwikkeling en algemene- en administratieve kosten bleven nagenoeg constant (respectievelijk 1,1 en 4,4 procent op omzet). De verkoopkosten (3,9 procent op omzet) stegen met 0,4 procentpunten ten opzichte van de omzet voornamelijk door stijging van de verkoopstransportkosten.

Het bedrijfsresultaat was 525 K Euro positief in het 1ste halfjaar 2017 ten opzichte van 549 K Euro positief  in het 1ste halfjaar 2016.

De netto financiële kosten bedroegen 276 K Euro (412 K Euro in 2016).  Deze daling is voornamelijk het gevolg van de gedaalde interestlasten ten belope 127 K Euro. De interestlastendaling is het gevolg van de kapitaalsverhoging die heeft plaatsgevonden in de 2e jaarhelft van 2016.

Het orderboek steeg van 89,4 miljoen Euro einde 2016 naar 97,3 miljoen Euro einde 1ste jaarhelft 2017. Het orderboek bevat formele engagementen van klanten maar kan onderhevig zijn aan aanpassingen in aantallen en tijd. Om die reden kan het dan ook niet gebruikt worden als financiële indicator van de toekomstige resultaten.

Tijdens de 1ste jaarhelft 2017 werden voor 0,6 miljoen Euro investeringen uitgevoerd (0,3 miljoen Euro in 2016) bestaande uit voornamelijk kleinere aanpassingswerken en vervangingsinvesteringen.

De voorraden stegen van 28,4 miljoen Euro naar 33,8 miljoen Euro ten gevolge van de nieuwe projecten die zich zullen realiseren in de 2de jaarhelft (toename orderboek).

De toegenomen handelsvorderingen zijn het gevolg van de sterke facturatie in de maanden mei en juni 2017.  De handelsvorderingen bevatten geen gekende toegenomen invorderingsrisico’s.

De totale financiële schulden stegen met 2,2 miljoen Euro (van 15 miljoen Euro eind 2016 naar 17,2 miljoen Euro in 1ste jaarhelft 2017). Deze stijging is het gevolg van de hogere werkkapitaalsbehoefte in 2017 (toegenomen  voorraden en handelsvorderingen).

Het eigen vermogen steeg van 20,5 miljoen Euro naar 20,7 miljoen Euro door de netto winst van de periode. De solvabiliteit van de groep daalde echter van 34 procent naar 30,8 procent ten gevolge van het toegenomen balanstotaal.

De analyse van de risicobeheersing is te vinden in het jaarverslag en is beschikbaar op het internet (www.connectgroup.com).

Belangrijkste risico’s voor de groep zijn:

 • De productie is volledig afhankelijk van de beschikbaarheid van alle componenten op het ogenblik dat productie opstart.  Het niet beschikbaar zijn van componenten zal aanleiding geven tot vertraging van omzet.
 • Muntrisico:
  • De groep koopt voor een deel componenten in dollars / yen waarvan het wisselkoersrisico slechts gedeeltelijk afgedekt is in de verkoopprijs.
  • Productie gebeurt hoofdzakelijk in Roemenië en Tsjechië: sterke schommelingen van deze munten ten opzichte van de Euro kunnen een invloed op de kost hebben.
  • Aangezien geen exacte timing van de vreemde muntbehoeften kan gemaakt worden, kan  de groep slechts in beperkte mate aan indekking van vreemde munten doen.
 • De groep heeft een kredietovereenkomst met zijn bankiers gekoppeld aan het behalen van  een aantal bankratio’s waaronder solvabiliteit, eigen vermogen en cash flow.  Insolvabiliteit van klanten kan een belangrijke invloed hebben op de resultaten.
 • Risico van verdagen van orders waardoor tijdelijke onderdekking van kosten kan ontstaan.
 • De groep is afhankelijk van een aantal klanten die individueel meer dan 10 procent van de omzet bedragen. Indien één van deze klanten wegvalt, zal dat een impact hebben op de resultaten.
 • De groep heeft een lopend dispuut met de BTW-autoriteiten in Roemenië dat mogelijk op termijn een negatieve impact op het resultaat kan hebben.

Belangrijkste gebeurtenissen tijdens de eerste jaarhelft

Tijdens de eerste 6 maanden van 2017 hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan.

Download PDF

Back