Taal:

IPTE: Jaarresultaten 2009

De belangrijkste gebeurtenis van het afgelopen jaar was de verkoop van de automatiseringsactiviteit in december. Tengevolge van deze verkoop zijn de winst- en verliesrekeningen van 2008 en 2009 op basis van IFRS 5 vaste activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten herwerkt om vergelijkbaar te zijn en worden de resultaten van de automatiseringsactiviviteit voorgesteld op één lijn als winst en verlies van de beëindigde activiteit.

De naamswijziging van IPTE NV naar Connect Group NV zal formeel goedgekeurd worden op de Buitengewone Algemene Vergadering van 2 maart 2010. Om verwarring te vermijden zal in dit persbericht de naam Connect Group reeds gebruikt worden, aangezien de naam IPTE door de koper wordt gebruikt.

Managementbespreking en analyse van de resultaten:

1. Beëindigde activiteit – Automatisering

Na onderhandelingen met diverse geïnteresseerde partijen, heeft Connect Group in december 2009 een bod van Huub Baren, de oprichter van het bedrijf, en Vladimir Dobosch aanvaard om de volledige bedrijfstak automatisering over te nemen.

De automatiseringsdivisie wordt verkocht voor een vast bedrag van 2 miljoen Euro en een variabel bedrag gelijk aan 50 procent van de gecumuleerde winst van de divisie over een periode tot 31 december 2012. De betaling van het vast bedrag kan worden uitgesteld tot uiterlijk 31 december 2013.

Er is eveneens een clausule opgenomen in het contract waardoor Connect Group zal participeren in de mogelijke meerwaarde die de koper van de automatiseringsactiviteit zou realiseren wanneer hij de activiteit verder zou verkopen met winst aan een derde partij in de komende 2 jaren (50 procent 1ste jaar, 25 procent 2de jaar).

Als waarborg voor de betalingsverbintenissen neemt Connect Group een pand op 700.000 aandelen IPTE NV in handen van de overnemers en wordt aan Connect Group een call optie verleend op deze aandelen voor een uitoefenprijs van (i) 2,86 Euro per aandeel in geval dat de hoogst onafhankelijke biedprijs voor het aandeel in het centraal orderboek van Euronext Brussel hoger of gelijk is aan 2,86 Euro of (ii) gelijk aan de hoogst onafhankelijke biedprijs voor het aandeel in het centraal orderboek van Euronext Brussel in geval deze lager is dan 2,86 Euro.

Volgens IFRS 5 worden de resultaten van de beëindigde activiteit opgenomen in de winst- en verliesrekening onder een lijn “Resultaat beëindigde activiteit” en worden de activa en verplichtingen van de beëindigde activiteit elk samengetrokken en op 1 lijn getoond.

Het netto resultaat voor het jaar van de beëindigde activiteit is een verlies van 22,9 miljoen Euro (4,5 miljoen Euro in 2008). Het verlies van 2009 bestaat enerzijds uit het operationele verlies van het jaar van 5,8 miljoen en het verlies tengevolge van de verkoop van de activiteit van 17,1 miljoen Euro.

De verkoopprijs werd bepaald door meerdere factoren waaronder de geboekte verliezen van de automatiseringsactiviteit in de voorbije jaren (4,5 miljoen Euro in 2008, 5,8 miljoen Euro voor 2009), de uitgaven die nodig zijn om het bedrijf opnieuw gezond te maken en het feit dat de netto-activa voor 4 miljoen Euro goodwill omvatten, die omwille van de IFRS-regels sowieso moesten worden afgeschreven in de tweede jaarhelft 2009. Het éénmalige niet-kasverlies op de transactie is van dat alles een logisch gevolg.

2. Voortgezette activiteit – Contract Manufacturing.

De voortgezette activiteit bestaat uit de volledige contractmanufacturing activiteit. Deze activiteit kende een omzetdaling van 27 procent t.o.v. 2008. Deze daling is volledig te wijten aan de algemene terugval van de economie. Wij merken de terugval bij bijna alle klanten en alle sectoren. Positief stellen we echter vast dat de activiteit er in 2009 in geslaagd is om meerdere belangrijke nieuwe klanten te verwerven. Bij het hernemen van de economie zal dit zeker een sterk positief effect hebben op de resultaten van het bedrijf.

Het netto resultaat van de voortgezette activiteit bedroeg een verlies van 3,1 miljoen Euro ten opzichte van een winst van 4,8 miljoen Euro in 2008. Het netto resultaat van 2009 is beïnvloed geweest door de sterke omzetterugval, de doorgevoerde herstucturering bestaande uit een afbouw personeel (kostprijs 0,7 miljoen Euro) en de sluiting van de fabriek in Slovakije (0,4 miljoen Euro).

Tengevolge van het beëindigen van de automatiseringsactiviteit in 2009 dient de voortgezette activiteit volgens IFRS 5 in de resultaten presentatie alle kosten ten hare laste te nemen die in de toekomst door de voortgezette activiteit dienen betaald te worden. Dit heeft als gevolg dat in de resultaten van 2009 voor 1 miljoen Euro financieringskosten ten laste van de contractmanufacturing activiteit (voortgezette activiteit) werden gelegd die voorheen kosten automatiseringsactiviteit waren.

Het orderboek van de activiteit bedroeg op het einde van het jaar 55,0 miljoen Euro ten opzichte van 56,8 miljoen Euro einde 3e kwartaal en 53,5 miljoen einde 2008.

IPTE Groep verandert haar naam in Connect Group

Als gevolg van de overdracht van de automatiseringsdivisie, blijft de overblijvende divisie contract manufacturing van IPTE vanaf de overdracht als beursgenoteerde entiteit. IPTE Groep stelt haar aandeelhouders voor haar naam in Connect Group te veranderen. Deze naamswijziging zal beslist worden op de Buitengewone Algemene Vergadering op 2 maart 2010.

Versterking eigen vermogen

De groep zal in het voorjaar van 2010 de balansstructuur versterken door het uitschrijven van een achtergestelde converteerbare obligatielening voor minimaal 2 miljoen en maximaal 5 miljoen Euro. De volgende voorwaarden zullen van toepassing zijn: opheffing van het algemene voorkeurrecht, een minimale inleg van 50.000 Euro, een looptijd van 6 jaar, een interestvoet van 6 procent halfjaarlijks betaalbaar en tweemaal per jaar (na bekendmaking jaar-, en halfjaarcijfers) conversiemogelijkheid. De obligaties zullen geconverteerd kunnen worden aan de laagste van volgende twee bedragen: (i) 70% van de gemiddelde hoogste onafhankelijke biedprijs voor een aandeel Connect Group, in het centraal orderboek van Euronext, over de laatste 30 verhandeldagen voorafgaand aan de dag van de uitoefening en (ii) 2 Euro. Een aantal aandeelhouders heeft reeds toegezegd voor een bedrag van minimaal 2 miljoen Euro.
De uitgiftemodaliteiten zijn op dit ogenblik voorgelegd aan het CBFA voor goedkeuring. Na de goedkeuring door CBFA zal de intekenperiode opengesteld worden. De onderneming verwacht dat op de Algemene Vergadering die gehouden wordt op 27 april 2010 de lening finaal afgesloten zal worden en goedgekeurd door de aandeelhouders.

Download PDF

Back