Taal:

IPTE splitst activiteiten af

IPTE NV (Euronext Brussel: IPTE) meldt de verkoop van haar automatiseringsdivisie aan Huub Baren en Vladimir Dobosch. De divisie contract manufacturing zal opereren onder de naam Connect Group onder leiding van CEO Luc Switten en onafhankelijk bestuurder Erik Dejonghe, voorzitter van de raad van bestuur sinds 22 juni 2009. Enkel Connect Group, martkleider in haar sector in de Benelux, zal nog op Euronext Brussel genoteerd blijven.

Verkoop van de automatiseringsdivisie


IPTE meldt de verkoop van de automatiseringsdivisie aan Huub Baren en Vladimir Dobosch, beiden aandeelhouder en bestuurder van IPTE. Vandaag werd hiertoe een overdrachtsovereenkomst goedgekeurd door de raad van bestuur en ondertekend door alle partijen. Bij de voorstelling van de resultaten van het derde kwartaal 2009 werd reeds gewezen op het feit dat alle opties met betrekking tot de automatiseringsactiviteit in kaart waren gebracht. Uiteindelijk is beslistom die activiteit af te stoten en te verkopen.


Na onderhandelingen met diverse geïnteresseerde partijen, gaat IPTE Groep in op een bod van Huub Baren, de oprichter van het bedrijf, en Vladimir Dobosh. Een onafhankelijk expert heeft een waarderingsrapport opgesteld en de raad van bestuur heeft op basis van het deskundigenverslag, het advies van de onafhankelijke
bestuurders, het toekomstplan, de marktkennis, de strategie, de prijs en het kapitaal het beste voorstel weerhouden.

De automatiseringsdivisie zal worden overgedragen ten algemene titel conform de relevante bepalingen in het Wetboek Vennootschappen. Daartoe werd door de raad van bestuur een voorstel tot overdracht van bedrijfstak en een omstandig verslag opgesteld. Na goedkeuring van de algemene vergadering, gepland in het eerste kwartaal van 2010, zullen alle rechten en plichten verbonden aan de automatiseringsdivisie van rechtswege overgaan. Boekhoudkundig zullen alle handelingen verbonden aan de automatiseringsdivisie evenwel geacht worden verricht te zijn voor rekening van de overnemer vanaf 1 oktober 2009. In dat verband voorziet de overeenkomst in een economisch correctiemechanisme, dat dit retroactief boekhoudkundig effect concreet gestalte geeft.

De automatiseringsdivisie wordt verkocht voor een vast bedrag van 2 miljoen euro en een variabel bedrag berekend in functie van de gecumuleerde winst van de divisie over een periode tot 31 december 2012. De betaling van het vast bedrag kan worden uitgesteld tot uiterlijk 31 december 2013.


Er is eveneens een clausule opgenomen in het contract waardoor IPTE zal participeren in de mogelijke meerwaarde die de koper van de automatiseringsactiviteit zou realiseren wanneer hij de activiteit verder zou verkopen met winst aan een derde partij in de komende 2 jaren. “Op die manier zijn we als verkoper verzekerd dat wanneer de automatiseringsactiviteit in de komende jaren winst zal maken, alle aandeelhouders van Connect Group rechtstreeks en onrechtstreeks hun deel van deze winst zullen verkrijgen“, zegt bestuursvoorzitter Erik Dejonghe.


Als waarborg voor de betalingsverbintenissen neemt IPTE een pand op haar aandelen in handen van de overnemers en wordt aan IPTE een call optie verleend op deze aandelen voor een uitoefenprijs van (i) 2,86 EUR per aandeel in geval dat de hoogst onafhankelijke biedprijs voor het aandeel in het centraal orderboek van Euronext Brussel hoger of gelijk is aan 2,86 EUR of (ii) gelijk aan de hoogst onafhankelijke biedprijs voor het aandeel in het centraal orderboek van Euronext Brussel in geval deze lager is dan 2,86 EUR.


IPTE Groep verandert haar naam in Connect Group

Als gevolg van de overdracht van de automatiseringsdivisie, zal de overblijvende divisie contract manufacturing van IPTE vanaf de overdracht als enige beursgenoteerde entiteit door het leven gaan. IPTE Groep stelt haar aandeelhouders voor haar naam in Connect Group te veranderen.

“We veranderen onze naam in Connect Group en worden een subcontractingvennootschap, gespecialiseerd in contract manufacturing, die ongeveer 30% kleiner is dan wat de IPTE groep tot nu toe was”, zegt bestuursvoorzitter Erik Dejonghe. De Belgische marktleider in de sector van de dienstverlening voor de samenbouw van kabels, PCB’s en modules (apparaten, racks, producten en assemblage van het eindproduct) boekte in 2008 als onderdeel van IPTE een omzet van 166 miljoen EUR en een operationele winst van 7,75 miljoen EUR en kon de jongste tien jaar, met uitzondering van het crisisjaar 2001, steeds winst voorleggen.

Kenmerkend is dat deze activiteit in de voorbije jaren steeds een sterke operationele cashgenerator is geweest. Connect beschikte op het einde van het derde kwartaal van 2009 over een orderboek voor een bedrag van 56 miljoen EUR en mag zich ook voor het vierde kwartaal verheugen over toenemende bestellingen.

“Tijdens de voorbije kwartalen heeft Connect reeds een belangrijke herstructurering doorgevoerd om als marktleider in de Benelux zich voor te bereiden om volop de vruchten te plukken van de verwachte heropleving in de contract manufacturing”, zegt bestuursvoorzitter Erik Dejonghe. “Door de verkoop van de automatiseringsactiviteit kunnen we ons volop concentreren op onze core business en kijken we hoopvol naar de toekomst.” “Deze afsplitsing vrijwaart de toekomst van de onderneming en biedt, vanaf het ogenblik de markt weer begint aan te trekken, mooie groeikansen”.

“Connect kan stevige referenties voorleggen”, zegt bestuursvoorzitter Erik Dejonghe. “Door de afsplitsing kunnen we weer volop de nadruk leggen op onze flexibele structuur die ons in staat stelde om snel en betere producten te vervaardigen tegen een lagere prijs, zodat we konden uitgroeien tot marktleider in de Benelux.”

Toekomstperspectieven voor Connect


De overdracht van de automatiseringsactiviteit zal in het vierde kwartaal 2009 tot een eenmalig verlies leiden van 17 tot 18 miljoen EUR, rekening houdend met de gerelateerde transactiekosten en een aantal herstructureringskosten. Heel belangrijk is dat het niet om een kasverlies gaat, maar voornamelijk om het afboeken van de activa en passiva verbonden aan de automatiseringsactiviteit. Er zijn nog andere boekhoudkundige effecten ten gevolge van de transactie waardoor het
verlies 17 tot 18 miljoen EUR zal bedragen. Het gaat om een grote minwaarde, maar er zijn drie factoren die bepalend zijn voor dit verlies: het geboekte verlies van de automatiseringsactiviteit van 8 miljoen EUR in 2009, de kosten die nog nodig zijn om maatregelen te nemen om het bedrijf opnieuw gezond te maken en het feit dat de netto-activa voor 4 miljoen EUR goodwill omvatten, die omwille van de IFRS-regels sowieso moesten worden afgeschreven in 2009. Het uitzonderlijke niet-kasverlies is van dat alles een logisch gevolg.


De blootstelling van Connect Group aan risico’s ingevolge de overdracht van de automatiseringsactiviteit is beperkt tot de uitgestelde betaling van de vaste prijs (zoals hierboven aangegeven) [en de verklaringen en waarborgen gegeven door IPTE als overdrager van de bedrijfstak]. De vennootschap heeft zich geenszins verbonden met betrekking tot de schuld van de koper naar de toekomst toe.

De belangrijkste aandeelhouders van de nieuwe groep blijven zoals voorheen gekend: de heer Huub Baren en LRM. De heer Huub Baren zal tevens aanblijven als bestuurder in de nieuwe groep. Met de bankiers zijn afspraken gemaakt om onze financiering na de verkoop van de automatiseringsactiviteit verder te ondersteunen. Bijkomend zal de groep in het voorjaar van 2010 de balansstructuur versterken door het uitschrijven van een achtergestelde converteerbare obligatielening voor minimaal 2 miljoen en maximaal 5 miljoen EUR. De raad van bestuur zal aan een algemene vergadering, te houden in het eerste kwartaal van 2010, voorstellen om de volgende voorwaarden te gebruiken: een minimale inleg van 50.000 EUR (uitgezonderd voor het personeel), een looptijd van 6 jaar, een
interestvoet van 6 procent halfjaarlijks betaalbaar en viermaal per jaar (na bekendmaking jaar-, halfjaar- en kwartaalcijfers) conversiemogelijkheid. De obligaties zullen kunnen worden geconverteerd aan de laagste van volgende twee bedragen: (i) 70% van de gemiddelde hoogste onafhankelijke biedprijs voor een aandeel IPTE, in het centraal orderboek van Euronext, over de laatste 30 verhandeldagen voorafgaand aan de dag van de uitoefening en (ii) 2 EUR. Een aantal aandeelhouders heeft reeds toegezegd voor een bedrag van minimaal 2 miljoen EUR.

Connect wil nu eerst rustig de afsplitsing van de automatiseringsafdeling afronden om dan in het voorjaar van 2010 haar strategische visie op de toekomst van het bedrijf toe te lichten. “Maar we kunnen nu al zeggen dat innovatiekracht, een praktijkgerichte bedrijfscultuur en het leveren van een zo hoog mogelijke toegevoegde waarde aan de klanten daarin centraal zullen staan”, besluit bestuursvoorzitter Erik Dejonghe.

 

Crisis stak stokken in de wielen van expansiestrategie IPTE Groep


IPTE legde zich sinds haar start vanuit Genk in eerste instantie toe op de toelevering van geautomatiseerde productie-uitrusting aan de elektronica-industrie. IPTE kon die activiteit gaandeweg ook fors uitbreiden. Niet alleen in Europa, maar ook in Azië en Amerika en met name in China en Singapore en in Mexico. In 2007 en 2008 liet IPTE zich trouwens nog opmerken met investeringen om het commerciële netwerk en de operationele aanwezigheid te versterken in landen zoals Estland en Spanje, om zo dicht bij de klanten te kunnen zijn. De wereldwijde economische terugval gooide echter roet in het eten van de expansiestrategie en leidde tot forse verliezen in de automatiseringsactiviteit. IPTE besliste dan ook om deze activiteit af te stoten.

IPTE Automation zal voluit haar activiteiten vanuit Genk blijven ontplooien. Dat betekent dat de medewerkers die nu in Genk actief zijn ook deel zullen uitmaken van het nieuwe IPTE Automation. Dat nieuwe bedrijf zal niet langer beursgenoteerd zijn.

Download PDF

Back