Taal:

Positieve resultaten 1ste halfjaar 2016

Omzet in het 1ste halfjaar 2016 van 62,0 miljoen Euro ten opzichte van 56,9 miljoen Euro in het 1ste halfjaar 2015.

Positieve EBITDA voor herstructureringskosten van 3.023 K Euro en 1.868 K Euro na herstructureringskosten voor het 1ste halfjaar 2016 ten opzichte van een negatieve EBITDA van 494 K Euro in het 1ste halfjaar 2015.

Bedrijfsresultaat voor goodwill afschrijving en herstructureringskosten van 1.705 K Euro winst in het 1ste halfjaar 2016 ten opzichte van 1.837 K Euro verlies in het 1ste halfjaar 2015.

Bedrijfsresultaat van 549 K Euro positief in het 1ste halfjaar 2016 ten opzichte van 6.386 K Euro verlies in het 1ste halfjaar 2015.

In het 1ste halfjaar 2016 werden herstructureringskosten ten belope van 1.156 K Euro geboekt ten gevolge van het verlies van de klant ASML en de daaraan gekoppelde ontslagen van 33 werknemers in de Nederlandse vestiging.

Bij het opmaken van de halfjaarcijfers in 2015, heeft de Raad van Bestuur een impairment analyse uitgevoerd en besloten om goodwill van 4.548 K Euro af te boeken.  Deze afboeking had geen enkel effect op de kasstroom maar verminderde wel het bedrijfsresultaat.

Netto winst van 135 K Euro in het 1ste halfjaar 2016 ten opzichte van een verlies  van 7.017 K Euro in het 1ste halfjaar van 2015.

In april 2016 werd een netto kapitaalverhoging van 4.647 K Euro (4.939 K Euro bruto minus 292 K Euro transactiekosten) doorgevoerd en werden 16.464.038 nieuwe aandelen uitgegeven.

Orderboek van 78,4 miljoen Euro einde 1ste halfjaar 2016 ten opzichte van 87 miljoen Euro einde 2015.

Managementbespreking en -analyse van de resultaten

Jeroen Tuik (CEO):

“Ik ben verheugd dat, als nieuwe CEO sinds mei 2016, ik mag stellen dat we een mooi 1ste halfjaar hebben gerealiseerd. Door de kapitaal-verhoging hebben we onze solvabiliteit beduidend verbeterd, we hebben acties genomen om de resultaten te verbeteren en we constateren dat onze klantenbasis goed is. Het enige minpunt in de 1ste jaarhelft, is het stopzetten van de samenwerking met een belangrijke klant in Nederland, maar we hebben dit op een correcte manier kunnen afwerken en de impact is volledig opgenomen in de 1ste jaarhelft cijfers.”
“Ik ben positief over de toekomst van ons bedrijf. In de voorbije maanden heb ik veel gemotiveerde en competente medewerkers ontmoet en klanten waarmee we een toekomst kunnen bouwen. We hebben nog veel werk maar zijn de juiste weg ingeslagen. Door het versterken van onze balans kunnen we ons terug concentreren op groei en nieuwe klanten maar met duidelijke focus op de rentabiliteit.”

Resultaten 1ste halfjaar

Connect Group NV (Euronext Brussel: CONN) meldt voor het 1ste halfjaar 2016 een omzet van 62,0 miljoen Euro.  In de vergelijkbare periode in 2015 was de omzet 56,9 miljoen Euro. Eind 2015 heeft de klant ASML te kennen gegeven geen nieuwe orders bij Connect Group meer te leggen en enkel nog het bestaande orderboek af te werken. De omzet met de klant ASML tijdens de eerste 6 maanden van 2016 bedroeg 8.605 K Euro ten opzichte van 6.084 K Euro in 2015. Zonder ASML zou de omzet voor het 1ste halfjaar 2016  53.411 K Euro bedragen ten opzichte van 50.823 K Euro in 2015. Vanaf juli 2016 zal de omzet met de klant ASML verwaarloosbaar worden.

De bruto marge bedroeg 11,8 procent ten opzichte van 6,4 procent in 2015. Kosten van onderzoek en ontwikkeling en algemene- en administratieve kosten bleven constant (respectievelijk 1,1 en 4,5 procent op omzet). De verkoopkosten (3,5 procent op omzet) daalden met 0,5 procentpunten ten opzichte van de omzet.

Het bedrijfsresultaat voor herstructureringskosten en goodwill afschrijving was 1.705 K Euro positief  in de eerste 6 maanden van het jaar (1.837 K Euro negatief in 2015).

Aangezien de klant ASML eind 2015 te kennen had gegeven de samenwerking met Connect Group te stoppen, werden de  nodige maatregelen doorgevoerd om de kostenstructuur in lijn te brengen met deze veranderende situatie. In de Nederlandse vestiging waar het belangrijkste deel van de omzet voor ASML geproduceerd werd, werden 33 werknemers ontslagen.

Bij het opmaken van de halfjaarcijfers 2015, had de Raad van Bestuur, rekening houdend met het toekomstplan voor de groep, een impairment test uitgevoerd. Op basis van de resultaten van deze impairment test besliste de Raad van Bestuur om de goodwill af te boeken. Deze afschrijving had geen enkele invloed op de kaspositie van het bedrijf. In het kader van een toekomstplan onderzocht de Raad van Bestuur de mogelijkheid om voor de stabiliteit en de toekomst van de firma een kapitaalverhoging door te voeren.  Deze kapitaalverhoging werd effectief  doorgevoerd in de 1ste jaarhelft van 2016.  Als gevolg daarvan werd het eigen vermogen versterkt met 4.647 K Euro.

De netto financiële kosten bedroegen 412 K Euro (629 K Euro in 2015).  Deze daling is het effect van 36 K Euro koerswinsten in 2016 ten opzichte van 190 K Euro koersverliezen in 2015. De financieringskosten bleven quasi gelijk omdat de positieve effecten als gevolg van de kapitaalverhoging zich pas in de 2e jaarhelft zullen voordoen.

Het orderboek daalde van 86,5 miljoen Euro einde 2015 naar 78,5 miljoen Euro einde 1ste jaarhelft 2016.  Het orderboek einde 2015 bevatte voor 7,7 miljoen Euro orders van ASML.  Zonder deze ASML orders bleef het orderboek nagenoeg stabiel.  Het orderboek bevat formele engagementen van klanten maar kan onderhevig zijn aan aanpassingen in aantallen en tijd. Om die reden kan het dan ook niet gebruikt worden als financiële indicator van de toekomstige resultaten.

Tijdens de 1ste jaarhelft 2016 werden voor 0,3 miljoen Euro investeringen uitgevoerd bestaande uit  voornamelijk kleinere aanpassingswerken en vervangingsinvesteringen. In de voorbije jaren werd zwaar geïnvesteerd in nieuwe productielijnen en verbeteringswerken aan de gebouwen.

De toegenomen handelsvorderingen zijn het gevolg van de sterke facturatie in de maanden mei en juni 2016.  De handelsvorderingen bevatten geen gekende toegenomen invorderingsrisico’s.

De totale financiële schulden daalden met 6 miljoen Euro (van 21 miljoen Euro eind 2015 naar 15 miljoen Euro in 1ste jaarhelft 2016). Deze daling is enerzijds het gevolg van de kapitaalverhoging (4,6 miljoen Euro) en anderzijds de positieve cash flow uit operaties die het mogelijk maakten de financiële schulden af te bouwen.

Het eigen vermogen steeg van 14,7 miljoen Euro naar 19,4 miljoen Euro door de kapitaalverhoging en de netto winst van de periode. Door deze toename is de solvabiliteit van de groep gestegen van 25 naar 33 procent.

De analyse van de risicobeheersing is te vinden in het jaarverslag en is beschikbaar op het internet (www.connectgroup.com).

Belangrijkste risico’s voor de groep zijn:

 • De productie is volledig afhankelijk van de beschikbaarheid van alle componenten op het ogenblik dat productie opstart.  Het niet beschikbaar zijn van componenten zal aanleiding geven tot vertraging van omzet.
 • Muntrisico:
  • De groep koopt voor een deel componenten in dollars / yen waarvan het wisselkoersrisico slechts gedeeltelijk afgedekt is in de verkoopprijs.
  • Productie gebeurt hoofdzakelijk in Roemenië en Tsjechië: sterke schommelingen van deze munten ten opzichte van de Euro kunnen een invloed op de kost hebben.
  • Aangezien geen exacte timing van de vreemde muntbehoeften kan gemaakt worden, kan  de groep slechts in beperkte mate aan indekking van vreemde munten doen.
 • De groep heeft een kredietovereenkomst met zijn bankiers gekoppeld aan het behalen van  een aantal bankratio’s waaronder solvabiliteit, eigen vermogen en cash flow.  Insolvabiliteit van klanten kan een belangrijke invloed hebben op de resultaten.
 • Risico van verdagen van orders waardoor tijdelijke onderdekking van kosten kan ontstaan.
 • De groep is afhankelijk van een aantal klanten die individueel meer dan 10 procent van de omzet bedragen. Indien één van deze klanten wegvalt, zal dat een impact hebben op de resultaten.

Belangrijkste gebeurtenissen tijdens de eerste jaarhelft

Eind februari werd de benoeming van Jeroen Tuik tot nieuwe CEO, vanaf 1 mei 2016, bekendgemaakt.  Met het aanstellen van Jeroen Tuik als CEO, afgevaardigd bestuurder, werd het management versterkt en kon Flor Peersman, CEO ad interim, zich terug volledig richten op de operaties in zijn functie als COO.

Eind april werd het resultaat van het openbaar aanbod van aandelen en de private plaatsing van scrips in het kader van de kapitaalverhoging bekendgemaakt. Er werd op alle aandelen ingetekend door de referentieaandeelhouders, institutionele investeerders en het publiek. De betaling van de inschrijvingsprijs, de vaststelling van de kapitaalverhoging en de notering van de nieuwe aandelen op Euronext Brussels vond plaats op 28 april 2016. Na deze verrichting steeg het aantal aandelen Connect Group van 10.290.024 naar 26.754.062 en het maatschappelijk kapitaal van Connect Group NV steeg van EUR 637.981,49 naar EUR 1.658.751,85.  De aandeelhoudersstructuur na de kapitaalverhoging ziet er als volgt uit :

Naam aandeelhouder Aantal gedeclareerd (*) %
Huub Baren (**) 11.933.365 44,60%
QuaeroQ cvba 8.211.032 30,69%
Overige onder de rapporteringsdrempel 6.609.665 24,71%
Totaal 26.754.062 100%

(*) Aandeelhouders die 3 % of meer aanhouden zijn verplicht om hun belangen bekend te maken
(**) + vennootschappen gecontroleerd door Huub Baren

Download PDF

Back