Connect Group was reeds in afwachting van een definitief antwoord van de Roemeense belastingautoriteit ("ANAF"), zoals reeds vermeld in onze voorgaande persberichten en jaarverslagen, sinds het aanvangen van hun onderzoek ruim 3 jaar geleden. Vandaag, 20 maart 2019, heeft de ANAF haar bevindingen formeel gepresenteerd aan Connectronics Romania S.R.L., een dochteronderneming van Connect Group NV, in een ontwerpverslag (draft Fiscal Inspection Report).

Deze bevindingen betreffen transacties waarbij Connectronics Romania S.R.L betrokken was in de periode tussen 1 juli 2010 en 30 september 2015 en concludeert dat een totaalbedrag van ongeveer EUR 8,6 miljoen aan achterstallige belastingen en bijna EUR 4,9 miljoen aan interest en boetes wegens laattijdige betaling verschuldigd zijn. Volgend op deze bevindingen en in overeenstemming met de Roemeense procedures heeft de ANAF de zaak eveneens overgemaakt aan het parket.

Op heden kan de daadwerkelijke impact nog niet precies worden bepaald gezien het feit dat het definitieve belastingaanslagbesluit (“Tax Assessment Decision”), hetgeen volgt op de formele bezwaren van Connect Group tegen het bovengenoemde ontwerpverslag, nog niet is uitgevaardigd. De bevindingen in het ontwerpverslag van de ANAF kunnen nog worden bijgesteld in het Tax Assessment Decision, waarbij rekening kan gehouden worden met geformuleerde bezwaren.

Connect Group wenst haar eerdere verklaringen, zoals reeds vermeld in voorgaande jaarverslagen, te bevestigen. Het voornaamste geschil ligt in een merkwaardige en zeer strikte interpretatie door de lokale BTW autoriteiten van de voor BTW-doeleinden benodigde documentatie om intracommunautaire leveringen van goederen vanuit Roemenië te kunnen verantwoorden. Na overleg met onze lokale advocaten en belastingsadviseurs die ons in deze kwestie bijstaan, blijft de Raad van Bestuur van mening dat het de interpretatie van de ANAF aan gegronde argumentie ontbreekt.

Connect Group betreurt ten zeerste de positie, conclusies en acties van de ANAF zoals geformuleerd in haar ontwerpverslag en handhaaft haar standpunt dat Connect Group heeft gehandeld in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot het bovengenoemde.

Dit alles in aanmerking nemend, is een naadloze voortzetting van onze activiteiten onze prioriteit.
Daarom hebben we contact opgenomen met onze bankinstellingen KBC, BNP Paribas Fortis en ING om een constructieve oplossing te zoeken en ons bij te staan in deze op een manier die de normale continuïteit van het bedrijf garandeert.